دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تیر 1398، صفحه 331-630 
تأثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی

صفحه 507-524

10.22077/escs.2018.1378.1295

یوسف سهرابی؛ وریا ویسانی؛ غلامرضا حیدری؛ خسرو محمدی؛ کاظم قاسمی گلعذانی