بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارزن دم‌روباهی (.Setaria italica L) در تاریخ های مختلف کاشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دکتری زراعت، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند

چکیده

با عنایت به محدودیت در فراهمی آب، تأمین حد مطلوب و بهینه مصرف آب جهت دستیابی به عملکرد بالا و اقتصادی در زراعت ارزن حائز اهمیت است. این پژوهش برای ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارزن دم‌روباهی در تاریخ­های مختلف کاشت انجام شد. آزمایش مزرعه­ای به‌صورت کرت‌های خردشده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال­های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ اجرا شد. تاریخ­های کاشت (1، ۱۵ و ۳۰ اسفند و ۱۵ فروردین) در کرت­های اصلی و تنش خشکی (۵۰، ۶۵ و ۸۰ درصد ظرفیت زراعی) در کرت­های فرعی قرار گرفتند. در طول فصل زراعی صفات ارتفاع بوته، تعداد پنجه، طول پانیکول، عملکرد دانه، عملکرد علوفه‌تر و خشک، تعداد روز تا گل­دهی، وزن هزار دانه، غلظت پرولین و محتوای کلروفیل تعیین شد. نتایج نشان داد که صفات اندازه­گیری شده تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت. کاشت گیاه در 15 اسفند بیشترین عملکرد دانه و صفات دیگر را تولید کرد. بیشترین کاهش عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت 15 فروردین بود. عملکرد دانه و صفات فیزیولوژیک ارزن در اثر کمبود آب کاهش نشان داد. بیشترین عملکرد دانه در 50 درصد ظرفیت زراعی تولید شد. کمترین عملکرد دانه در 80 درصد زراعی به دست آمد، ولی غلظت پرولین در این تیمار بیشترین مقدار بود. عملکرد دانه در تیمار 50 درصد ظرفیت زراعی نسبت به تیمار 80 درصد، 74 درصد افزایش داشت. درمجموع عملکرد دانه و خصوصیات فیزیولوژیک ارزن به‌طور قابل‌توجهی از شرایط تنش خشکی تأثیر پذیرفت؛ بنابراین جهت دستیابی به بیشینه عملکرد دانه و علوفه، کاشت رقم باستان باید در تاریخ 15 اسفند و مدیریت آبیاری آن بر مبنای 50 درصد ظرفیت زراعی صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


Ardakani, M., Abbaszadeh, B., Sharifi, A., Ashorabadi, M., Lebaschi, H., Mohebati, F., 2007. The effect of drought stress on growth indices of Balm (Melissa officinalis L.). Plant and Ecosystem. 21, 47-58. [In Persian with English Summary].
Azarinasrabad, A., Mirzaei, M., 2013. Effect of Sowing Date on Grain Yield and Yield Components of Foxtail Millet (Setaria italica) Promising Lines. Seed and Plant Production Journal. 28, 95-105. [In Persian with English Summary].
Bates, L., Waldron, R., Teare, I., 1973. Rapid determination of free proline for water stress studies. Plant and Soil. 39, 205-208.
Bradford, K., 1994. Water stress and the water relations of seed development: A critical review. Crop Science. 34, 1-11.
Chandrashekhar, K., Sandhyarani, S., 1996. Salinity induced chemical changes in Crotalaria striata DC. Indian Journal of Plant Physiology. 1, 44-48.
Conover, D.G., Sovonick, S.A., 1989. Influence of deficits on the water relations and growth of Echinochloa turneriana, Echinochloa crus-gali, and Pennisetum americanum. Australian Journal Plant Physiology. 16, 291-304.
Eshraghinejad, M., Kamkar, B., Soltani, A., 2012. The effect of sowing date on yield of millet varieties by influencing on phonological periods duration. Electronic Journal of Crops Production. 4, 169-188. [In Persian with English Summary].
Ghobadi, F., Ghorbani, J., Soroushzadeh, E., 2015. Effects of planting date and corm size on flower yield and physiological traits of saffron (Crocus sativus L.) under Varamin plain climatic conditions. Saffron Agronomy and Technology, 2, 265-276. [In Persian with English Summary].
Ghodsi, M., M. Nazeri and A. Zarea-Fizabady, 1998. The reaction of new cultivars and elite lines of spring wheat into drought stress. Proceedings of the 5th Iranian Agronomy and Plant Breeding Conference, (IAPBC'98), Karaj, Iran, pp: 252-252. [In Persian].
Hasheminejad, S., Alizadeh, O., Amiri, B., Esfandiari, M., 2017 The effects of drought Stress and different sowing date on some quantitative and qualitative characteristics of three corn hybrids (Zea mays L.) in the region of north of Khuzestan. Journal of Agronomy and Plant Breeding. 2, 15-27.
Hui-Ping, D., Chan-juan, S., An-Zhi, W., Tuxi, Y., 2012. Leaf senescence and photosynthesis in foxtail (Setaria italica L.) varieties exposed to drought conditions. Australian Journal of Crop Science. 6, 232-237.
Jazayeri, M., Rezaei, E., 2006. Evaluation of drought tolerance in oat cultivars in Isfahan climate. Journal of Agricultural Sciences and Technology. 3, 393-404.
Kazemiarbat, H., 2009. Advanced Agronomy, Volume 1, Cereals. University Publication Center. 320p. [In Persian].
Khajepour, M., 2015. Principles of Agronomy. Jihad University Press. 658pp. [In Persian].
Khazaei, M., Galavi, M., Dehmardeh, M., Mehdinejad, N., 2016. Effect of drought stress on osmolyte accumulation, photosynthetic pigment and growth of three Foxtail Millet (Setaria italica L.) species. Environmental Stresses in Crop Sciences. 9, 149-162. [In Persian with English Summary].
Khazanedari, L., Abbasi, F., Ghandhari, S., Kouhi, M., Malbousi, S., 2010. Study of drought trend in Iran for next 30 years. Proceedings of the 4th Regional Climate Change Conference, Dec 29, Tehran, Iran. [In Persian].
Lata, C., Sarita, J., Prasad, M., Sreenivasulu, N., 2011. Differential antioxidative responses to dehydration-induced oxidative stress in core set of foxtail millet cultivars. Protoplasma. 248, 817-828.
Marc, E., Roslyn, M., Dalling, M., 1995. Effect of post-anthesis drought on cell division and starch accumulation in developing wheat grains. Annals of Botany. 55, 433-444.
Mashayekhi, S., Khajuienejad, G., Mohammadinejad, G., 2014. Effect of drought stress on morphological traits, yield and yield components in different millet cultivars. 12th National Conference on Irrigation and Evaporation Reduction. Kerman. Iran. [In Persian].
Maiti, R., Lopej, U., Gamboa, L., 1995. Effect of sowing date on the physiological maturity, grain filling and germination of 15 pear millet cultivars. International Sorghum and Millets Newsletter. 36, 57-58.
Mobaser, H., 2012. Effect of planting date and water deficit on qualitative and quantitative traits of Sunflower in Sistan, Iran. Agroecology Journal. 11, 39-45[In Persian with English Summary].
Nasrolazadeasl, V., Shiri, M.R., Baghbani, F., 2017. Effect of drought tension on agronomy and biochemical traits of three maize hybrids (Zea mays L.). Crop Physiology Journal. 8, 45-60. [In Persian with English Summary].
Nazarli, H., Zadashti, M., 2010. The effect of drought stress and super absorbent polymer on agronomical traits of sunflower (Helianthus anus L.) under field condition. Cercetari Agronomice in Moldova. 3, 4- 14.
Ngwako, S., Balole, T., Malambane, G., 2013. The effect of irrigation and planting date on the growth and yield of Bambara groundnut landraces. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 6, 116-120.
Pandey, R.K., Maranville, J. W., Chetima, M., 2000. Deficit irrigation and nitrogen effect on maize in a sahelian environment. Shoot growth. Agricultural Water Management. 46, 15-27.
Paknejad, F., Jamiallahmadi, M., Wazan, S., Ardakani, M.R., 2009. Effects of water stress at different growth stages on yield and water use efficiency of some wheat cultivars. Electronic Journal of Crop Production. 3, 17-36. [In Persian with English Summary].
Razmjoo, K., Heidarizadeh, P., Sabzalian, M., 2008. Effect of salinity and drought stresses on growth parameter and essential oil content of Matricaria chamomile. Journal of Agriculture and Biology. 10, 451-454. [In Persian with English Summary].
Reddy, A., Ramachandra, R., Chaitanya, V., Vivekanandan, M., 2004. Drought induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology. 161, 1189-1202.
Renato, S., Sollenberg, E., Charles, R., 2001. Yield, yield distribution, and nutritive value of intensively managed warm-season annual grasses. Agronomy Journal. 93, 1253-1262.
Rosales-Serna, R., Kohashi-Shibata, J., 2003. Biomass distribution, maturity acceleration and yield in drought- stressed common bean cultivars. Field Crop Research. 85, 203-211.
Rushanfekredezfuli, H., Nabipour, M., Moradi, F., Mesgarbashi, M., 2012. Effect of Temperature Change on Stomatal Conductance and Chlorophyll Content of Wheat. The Plant Production. 34, 39-52. [In Persian with English Summary].
Safari, F., 2008. The effect of sowing date and plant density on yield of foxtail millet (Setaria italica), Master's thesis. Gorgan University of Agriculture and Natural Resources. [In Persian].
Sadeghinejad, A., Modares Sanavi, S., Tabatabaei, S., Modares, S., 2015. Effect of Water Deficit Stress at Various Growth Stages on Yield, Yield Components and Water Use Efficiency of Five Rapeseed (Brassica napus L.) Cultivars. Journal of Water and Soil Science. 24, 53-64. [In Persian with English Summary].
Seghatoleslami, J., Kafi, M., Majidi, E., 2008. Effect of drought stress at different growth stages on yield and yield water use efficiency of five proso milet (Panicum miliaceum L.) genotypes. Pakistan Journal of Botanical. 40, 1427-1432.
Sairam, R.K., Saxena, D.C., 2000. Oxidative stress and antioxidant in wheat genotypes: possible mechanism of water stress tolerance. Journal of Agronomy and Crop Science. 184, 55-61.
Shao, H., Chu, M., Shao, C., Abdul, J., Hong-Mei, M., 2008. Higher plant antioxidants and redox signaling under environmental stresses. Comptes Rendus Biologies. 331, 433–441.
Singh, B., Singh, D., 1995. Agronomic and physiological responses of sorghum, maize and pearl millet to irrigation. Field Crops Research. 42, 57- 67.
Tabatabai, A., Shakeri, E., 2016. Effects of sowing date and row spacing on some phenological and morphological traits, yield and yield components of millet cultivars. Journal of Crop Production Research. 8, 295-313. [In Persian with English Summary].
Vitkauskaite, G., Venskaityte, L., 2011. Differences between C3 (Hordeum vulgare L.) and C4 (Panicum miliaceum L.) plants with respect to their resistance to water deficit. Agriculture. 98, 349-356.
Werker, A.R., Jaggard, K.W., 1998. Dependence of sugar beet yield on light interception and evapotranspiration. Agricultural and Forest Meteorology. 89, 229-240.
Weyhrich, R.A., Carver, B.F., Martin, B.C., 1995. Photosynthesis and water use efficiency of awned and awnletted nearisogenic lines of hard red winter wheat. Crop Science. 35, 172-176.
Yan, W., Zhong, Y., Shangguan, Z., 2016. Evaluation of physiological traits of summer maize under drought stress. Acta Agriculture Scandinavica, Section B-Soil and Plant Science. 66, 133-140.