رقابت تاج‌خروس‌سفید (.Amaranthus albus L)، خرفه (.Portulaca oleracea L) و ارزن‌معمولی (.Panicum miliaceum L) تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

به منظور ارزیابی رقابت تاج‌خروس‌سفید، خرفه و ارزن معمولی تحت تنش شوری خاک آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمار‌های آزمایش شامل دو سطح تنش شوری خاک (3 و 10 دسی‌زیمنس‌بر‌متر)، نسبت‌های مختلف تداخل علف‌هرز‌های با ارزن معمولی (تاج‌خروس سفید-خرفه-ارزن) شامل (0-0-100، 0-25-75، 12.5-12.5-75، و 25-0-75، 50-0-50، 25-25-50، 0-50-50، 75-0-25، 37.5-37.5-25، 0-75-25، 0-100-0 و 50-50-0 و 100-0-0 درصد) بود. تراکم مورد نظر در هر گلدان ثابت و برابر با 8 بوته بود. در انتهای آزمایش، از هر گلدان کلیه بوته برای هر گیاه انتخاب و به صورت جداگانه برداشت شد و پس از خشک کردن و با دقت توزین شدند. در نهایت برای تحلیل نتایج آزمایش از شاخص‌های عملکرد نسبی، عملکرد نسبی کل (نسبت برابری زمین) و شاخص تهاجم نسبی و شاخص غالبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش شوری خاک از 3 به 10 دسی‌زیمنس‌بر‌متر ماده خشک تولیدی ارزن معمولی، تاج‌خروس‌سفید و خرفه به ترتیب 19.5، 4.7 و 27.8 درصد کاهش یافت. همچنین نتایج نشان داد که در شرایط شوری 3 و 10 دسی-زیمنس‌بر‌متر ارزن معمولی از قدرت رقابی بیشتری نسبت به دو علف‌هرز دیگر برخوردار بود است، اما با افزایش تنش شوری از قدرت رقابتی ارزن معمولی کاسته می‌گردد و بر قدرت رقابتی علف‌های هرز افزوده می‌شود. بنابراین در تراکم‌های بالای علف‌های‌هرز به خصوص خرفه انتظار خسارت زیاد را در تحت تنش شوری می‌توان انتظار داشت.

کلیدواژه‌ها


Amirul Alam, M.D., Juraimi, A.S., Rafii, M.Y., Hamid, A.A., Aslani, F., Alamd, M.Z., 2015. Effects of salinity and salinity-induced augmented bioactive compounds in purslane (Portulaca oleracea L.) for possible economical use. Food Chemistry. 169, 439-447.
Atri, A., 1998. Study the competition, yield and yield components in maize and bean. Pathology. 47, 59-71. [In Persian with English Summary].
Atri, A., Zand, E., 2005. Determination of competitive ability of six canola cultivars (Brassica napus) with wild oat (Avena fatua). Plant Pests and Diseases. 72(2), 95- 114. [In Persian with English Summary].
Aziz, M., Khan, A., 2001. Effect of Seawater on the Growth, Ion Content and Water Potential of Rhizophora mucronata Lam. Journal of Plant Research. 114(3), 369-373.
Babaei Zarch, M.J., Mahmoodi, S., 2013. Competition of wheat (Triticum aestivum L.) and rye (Secale cereale) under different levels of soil salinity using replacement series experiment. Cereal Research. 3(4), 281-290. [In Persian with English Summary].
Babaie Zarch, M.J., Mahmoodi, S., Eslami, S.V., 2017. Evaluating the competitive ability of sunflower (Helianthus annuus L.) cultivars against tumble pigweed (Amaranthus albus L.) in Birjand region. Journal of Agroecology. 9(1), 88-101. [In Persian with English Summary].
Kurban, H., Saneoka, H., Nehira, K., Adilla R., Premachandra, G. S., Fujita, K., 1999. Effect of salinity on growth, photosynthesis and mineral composition in leguminous plant Alhagi pseudoalhagi (Bieb.). Soil Science and Plant Nutrition. 45(4), 851-862.
Liu, M., Qiao Z., Shuang Zhang, Yinyue Wang, Ping Lu. Response of broomcorn millet (Panicum miliaceum L.) genotypes from semiarid regions of China to salt stress. The Crop Journal. 3, 57–66.
Mahmoodi, Gh., Ghanbari, A., 2008. Investigation of multiple competition of weeds at different corn (Zea mays L.) densities. Journal of Plant Protection. 27, 26-36. [In Persian with English Summary].
Moradi Telavat, M.R., Poshtdar, A., Siadat, S. A., Seyyed, Mousavi, H., 2015. Competitive response of wheat (Triticum aestivum L.) and wild mustard (Sinapis arvensis L.) to nitrogen under saline conditions. Journal of Agricultural Science and Sustainable Production. 25(2), 45-59. [In Persian with English Summary].
Nakhaei, A., 2018. Competition Tumble pigweed (Amaranthus albus) and foxtail millet (Setaria italica) in different densities in Birjand, dissertation MSc. Weed Science, Faculty of Agriculture, University of Birjand, Birjand, Iran. [In Persian with English Summary].
Noroozi, Sh., Mazaheri, D., Ghanbari, A., 2003. Evaluation effects of multispecies competition of weeds on wheat yield and its components in Shirvan area. Pajouhesh and Sazandegi. 60, 91-96. [In Persian with English Summary].
Omami, E.N., 2005. Response of amaranth to salinity stress, dissertation Ph.D. Horticulture, Faculty of Natural and Agricultural Sciences University of Pretoria. Africa.
Sayyari-Zahan, M.H., Sadana, U.S., Steingrobe, B., and Claassen N., 2009. Manganese efficiency and manganese-uptake kinetics of raya (Brassica juncea), wheat (Triticum aestivum), and oat (Avena sativa) grown in nutrient solution and soil. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 172, 425–434.
Wahyuning Ardie, S., Nur, A., Khumaidaa, N., Fauziah, N., 2015. Early iIdentification of salt tolerant foxtail millet (Setaria italica L. Beauv). Procedia Food Science. 3, 303 – 312
Weiget, A. and Jolliffe, P., 2003. Indices of plant competition. Journal of Ecology. 91, 707-720.
Xiao-yan, M., Han-wen, W., Wei-li, J., Ya-jie, M., Yan, M., 2015. Goosegrass (Eleusine indica) density effects on cotton (Gossypium hirsutum). Journal of Integrative Agriculture. 14(9), 1778–1785.
Zamani, G.R., Rahimian, H., Kafi, M., Bagheri, A.R., 2005. Effects of salinity and wild oat (Avena ludoviciana) densities on yield and yield components of wheat (Triticumm aestivum L.). Journal of Agricultural Science and Nature Resource. 4, 35-45. [In Persian with English Summary].