دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، سیاست دسترسی آزاد، پاییز 1398، صفحه 631-987 
4. ارزیابی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی غلات سردسیری تحت شرایط کم آبیاری

صفحه 673-683

10.22077/escs.2019.1489.1331

سامیه آقچلی؛ علی راحمی کاریزکی؛ ابراهیم غلام علیپور علمداری؛ عبدالطیف قلی زاده؛ سیده حکیمه داودی


6. بررسی تحمل تنش اسمزی در لاین های پیشرفته گندم دوروم (.Triticum durum L)

صفحه 697-707

10.22077/escs.2019.1532.1347

صغرا امامی؛ علی اصغری؛ حمید رضا محمددوست چمن آباد؛ علی رسولزاده؛ الناز رمزی


8. بررسی ارتباط برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در ژنوتیپ‌های سورگوم دانه‌ای با عملکرد و اجزای آن در شرایط تنش آبی

صفحه 725-733

10.22077/escs.2019.1503.1338

علی آذری نصرآباد؛ سید محسن موسوی نیک؛ محمد گلوی؛ مسعود خزاعی؛ سید علیرضا بهشتی؛ علیرضا سیروس مهر


13. تغییرات صفات آگرومورفولوژیک بذرک (.Linum usitatissimum L) تحت تأثیر باکتری‌های محرک رشد گیاه و تنش خشکی

صفحه 793-804

10.22077/escs.2019.1567.1353

ساناز رجبی خمسه؛ عبدالرزاق دانش شهرکی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ کرامت‌اله سعیدی؛ مهدی قبادی‌نیا


16. تغییرات مورفولوژیکی، زراعی، محتوی اسانس و روغن گیاه خرفه (.Portulaca oleracea L) تحت تأثیر خشکی، مایکوریزا و کود آلی/ شیمیایی نیتروژن

صفحه 831-846

10.22077/escs.2019.1578.1356

محمد هادی حسین‌زاده؛ امیر قلاوند؛ مسعود مشهدی اکبر بوجار؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ علی مختصی بیدگلی


17. اثر سیلیکون بر افزایش تحمل به خشکی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) تحت تنش رطوبتی

صفحه 847-863

10.22077/escs.2019.1559.1349

مرضیه عسکرنژاد؛ حمید سودائی زاده؛ اصغر مصلح آرانی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ پریزاد ماوندی