تنشهای محیطی در علوم زراعی، نشریهای با دسترسی آزاد و سیاست داوری تخصصی دو سوناشناس در بررسی مقالات است که توسط دانشگاه بیرجند منـتشر میشود. زبان اصلی این نشریه فارسی، (به همراه چکیده مقالات به شکل مبسوط به زبان انگلیسی) و صرفاً بهصورت الکترونیکی منتشر میشود و نسخه کاغذی ندارد.

این نشریه پیشبرد حوزه تنشهای محیطی (غیرزنده) با فراهم ساختن شواهد با کیفیتی برای دانشمندان، مدیران و سیاستگذاران و افزایش توان علمی، اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقهمندان به حوزه تنشهای محیطی (غیرزنده) کشاورز میپردازد. در این نشریه پژوهشهای بنیادی و کاربردی بهصورت مقاله کامل و گزارش علمی کوتاه، و نیز مرورهای جامع در محورهای موضوعی نشریه، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این نشریه تا دوره دوم (سال 1399) تحت عنوان تنشهای محیطی در علوم کشاورزی منتشر شده و پس از آن بنا به نظر کمیسیون نشریات علمی بهعنوان تنشهای محیطی در علوم زراعی تغییر نام یافته است. ترتیب انتشار نشریه از دوره 9 (سال 1395) از دوفصلنامه (دو شماره در سال) به فصلنامه (چهار شماره در سال) تغییر یافته است.

مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش میشوند، نباید حاوی اطلاعاتی باشند که قبلاً در مجله دیگری منتشر شده باشد. همچنین، مقالات نباید همزمان به هیچ مجله دیگری برای انتشار ارسال شده باشند. بهعلاوه، مقالات تهیه شده بر اساس دادههای محدود و مختصر مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت. تمام مقالات در دو مرحله توسط اعضای هیئت تحریریه و داوران واجد شرایط به طور دقیق ارزیابی خواهند شد. مقالات ارائه شده به مجله باید معیارهای مورد نظر مجله را برآورده ساخته و کاملاً منطبق با راهنمای نویسندگان تهیه شده باشند. نشریه در رد یا قبول، و ویرایش و اصلاح مقالات آزاد میباشد

 


سیاستهای مالی

هزینههای پردازش مقاله

هزینه های فرایند بررسی و انتشار مقالات در فصلنامه تنشهای محیطی در علوم زراعی معادل  300000 (معادل سیصد هزار تومان) می باشدمبلغ 1.500.000 ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) پس از انجام داوری و قبل از صدور گواهی پذیرش و مبلغ 1.500.000 ریال (معادل یکصد و پنجاه هزار تومان) پس از آماده سازی نهایی مقاله و قبل از انتشار رسمی آن اخذ می شود.

هزینه اشتراک

نشریه "تنش‌های محیطی در علوم زراعی" به‌عنوان یک نشریه الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می‌شود، بنابراین همه مقالات بلافاصله پس از بررسی فرآیند و پذیرش بدون هزینه برای خواندن، توزیع و/یا استفاده مجدد به صورت آنلاین در دسترس هستند.


سیاستهای نشریه

سیاست‌های دسترسی بازدسترسی به تمامی مقالات این نشریه آزاد و رایگان است و مقالات بلافاصله پس از انتشار در وبسایت نشریه قابل دسترس خواهند بود. نشریه "تنش‌های محیطی در علوم زراعی" تحت شرایط و معیارهای مجوزCreative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY 4.0) منتشر می‌شود. تحت مجوز دسترسی آزاد نشریه به نگارندگان مقالات اجازه می‌دهد که حق چاپ و حقوق انتشار را بدون محدودیت حفظ نمایند. اما به هر کسی اجازه می‌دهند محتوای مقاله را بارگیری،  استفاده مجدد،  چاپ مجدد و کپی کند به شرط آن که نویسندگان اصلی و منبع به درستی ذکر شوند.

 

قانون کپی رایت

در این نشریه نویسندگان تمامی حقوق (کپی رایت) را برای محتوای مقالات به طور نامحدود حفظ می نمایند.

 

سیاست‌های اخلاقی انتشار 

نشریه "تنش‌های محیطی در علوم زراعی" پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 


برنامه زمان
‌بندی انتشار

نشریه "تنش‌های محیطی در علوم زراعی" به‌صورت فصلنامه منتشر می‌شود و 4 شماره را در سال منتشر می‌کند. تمامی مقالات منتشر شده از ابتدا تا کنون در وب سایت اختصاصی (https://escs.birjand.ac.ir/browse?_action=issue)در دسترس خواهند بود.


آدرس تماس

نشریه تنش‌های محیطی در علوم زراعی

ناشر و صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند

وبسایت نشریه: https://escs.birjand.ac.ir

ایمیل نشریه: escs@birjand.ac.ir

ایمیل مدیر مسئول: mjamialahmadi@birjand.ac.ir

ایمیل سردبیر: m.kafi@um.ac.ir

ایمیل مدیر اجرایی: mkhazaei@birjand.ac.ir