تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر برخی ویژگی‌های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی توده‌های مختلف گشنیز (.Coriandrum sativum L)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانش‌آموخته دکتری ژنتیک و به‌نژادی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

گشنیز یکی از مهم‌ترین گیاهانی است که در صنایع دارویی استفاده می‌شود. به ‌منظور بررسی تاثیر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی، نسل‌های F2 حاصل از تلاقی‌های یکطرفه شش توده بومی گشنیز شامل اصفهان، همدان، بوشهر، مازندران، مرکزی و البرز به همراه والدین مربوطه در مجموع 21 ژنوتیپ در سه شرایط متفاوت آبیاری (آبیاری نرمال، تنش ملایم و تنش شدید) به طور جداگانه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در هر آزمایش در سال زراعی 95-1394 در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات اندازه‌گیری شده در این آزمایش شامل، ارتفاع گیاه، تعداد برگ، تعداد شاخه در گیاه، تعداد چتر در گیاه، تعداد چتر بارور در گیاه، تعداد میوه در گیاه، وزن هزار میوه، وزن میوه در گیاه یا عملکرد میوه، عملکرد بیولوژیک، محتوای اسانس میوه، عملکرد اسانس، محتوای کلروفیل، محتوای رطوبت نسبی و شاخص پایداری غشا یا نشت یونی بودند. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین‌ها نشان داد که اثر تنش خشکی بر کلیه صفات مورد بررسی معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش خشکی اکثر صفات مورد بررسی کاهش یافتند در حالی که محتوای اسانس به طور معنی‌داری افزایش یافت. بیشترین محتوای اسانس در شرایط تنش ملایم مشاهده شد. همچنین در این مطالعه از شاخص تحمل به تنش (STI) بعنوان مناسب‌ترین شاخص برای ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های گشنیز استفاده شد. در بین ژنوتیپ‌های مورد بررسی، ژنوتیپ مازندران و تلاقی‌های حاصل از این ژنوتیپ (البرز مازندران، مر کزی مازندران، اصفهان مازندران، مازندران همدان و مازندران بوشهر) متحمل‌ترین ژنوتیپ‌ها به خشکی شناخته شدند. بر پایه نتایج این پژوهش، به نظر می‌رسد بتوان از این ژنوتیپ‌ها به عنوان منابع حاوی ژن‌های تحمل به خشکی برای اصلاح ژنوتیپ‌های با ظرفیت عملکرد اسانس و میوه بالا در مناطق خشک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Ahmadian, A., Ghanbari, A., Siahsar, B., Haydari, M., Ramroodi, M., Mousavinik, S.M., 2011. Study of chamomiles yield and its components under drought stress and organic and inorganic fertilizers usage and their residue. Journal of Microbiology and Antimicrobials. 3, 23-28.
Alinian, S., Razmjoo, J., 2014. Phenological, yield, essential oil yield and oil content of cumin accessions as affected by irrigation regimes. Industrial Crops and Products. 54, 167-174.
Alinian, S., Razmjoo, J., Zeinali, H., 2016. Flavonoids, anthocynins, phenolics and essential oil produced in cumin (Cuminum cyminum L.) accessions under different irrigation regimes. Industrial Crops and Products. 81, 49-55.
Ashraf, M., Foolad, M., 2007. Roles of glycine betaine and proline in improving plant abiotic stress resistance. Environmental and Experimental Botany. 59, 206-216.
Bannayan, M., Nadjafi, F., Azizi, M., Tabrizi, L., Rastgoo, M., 2008. Yield and seed quality of Plantago ovata and Nigella sativa under different irrigation treatments. Industrial Crops and Products. 27, 11-16.
Basra, S.M.A., Ullah, E., Warriach, E.A., Cheema, M.A., Afzal, I., 2003. Effect of storage on growth and yield of primed canola seeds (Brassica napus). International Journal of Agriculture and Biology. 5, 117-120.
Bray, E.A., 1993. Molecular responses to water deficit. Plant Physiology. 103, 1035-1040.
Burt, S., 2004. Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods-a review. International Journal of Food Microbiology. 94, 223-253.
Cantore, P.L., Iacobellis, N.S., De Marco, A., Capasso, F., Senatore, F., 2004. Antibacterial activity of Coriandrum sativum L. and Foeniculum vulgare Miller var. vulgare (Miller) essential oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 52, 7862-7866.
Chithra, V., Leelamma, S., 2000. Coriandrum sativum effect on lipid metabolism in 1, 2-dimethyl hydrazine induced colon cancer. Journal of Ethnopharmacology. 71, 457-463.
Coley, P.D., 1986. Costs and benefits of defense by tannins in a Neotropical tree. Oecologia. 70, 238-241.
Ekren, S., Sönmez, Ç., Özçakal, E., Kurttaş, Y.S.K., Bayram, E., Gürgülü, H., 2012. The effect of different irrigation water levels on yield and quality characteristics of purple basil (Ocimum basilicum L.). Agricultural Water Management. 109, 155-161.
Emam, Y., Seghateleslami, M.J., 2005. Crop Yield, Physiology and Processes. Shiraz University of Shiraz Publication. 593p. [In Persian].
Fakerbaher, Z., Rezaei, M.B., Mehdi, M., Abaszadeh, B., 2002. Study of quantitative and qualitative changes of essential oil (Satureja hortensis L.) during drought on the field. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 11, 37-51. [In Persian with English summary].
Farhadi, H., Azizi, M., Nemati, S.H., 2016. Investigation of the effects of salt stress on some physiological and biochemical characteristics of different landraces of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.). Iranian Journal of Horticultural Science. 47, 531-541. [In Persian with English Summary].
Fernandez, G.C.J., 1992. Effective selection criteria for assessing plant stress tolerance. Proceeding of the International Symposium on “Adaptation of Vegetables and other Food Crops in Temperature and Water Stress”, Taiwan, 13-16 August 1992, 257-270.
Gallagher, A., Flatt, P., Duffy, G., Abdel-Wahab, Y., 2003. The effects of traditional antidiabetic plants on in vitro glucose diffusion. Nutrition Research. 23, 413-424.
Geravandi, M., Farshadfar, E., Kahrizi, D., 2011. Evaluation of some physiological traits as indicators of drought tolerance in bread wheat genotypes. Russian Journal of Plant Physiology. 58, 69-75.
Hassani, A., Omidbaigi, R., 2002. Effect of water stress on some morphological, physiological and metabolic characteristics of basil. Agricultural Science. 12(3), 47-99. [In Persian with English summary].
Heidari, N., Pouryousef, M., Tavakoli, A., Saba, J., 2012. Effect of drought stress and harvesting date on yield and essential oil production of anise (Pimpinella anisum L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 28, 121-130. [In Persian with English summary].
Izadi, Z., Asnaashari, M., Ahmadvand, G., 2009. Influence of drought tension on yield, proline contents, soluble sugars, chlorophyll, relative water contents and essential oil in peppermint (Mentha piperita L). Iranian Journal of Horticultural Science. 10(3), 223-234. [In Persian with English summary].
Khalid, K.A., da Silva, J.A.T., Cai, W., 2010. Water deficit and polyethylene glycol 6000 affects morphological and biochemical characters of Pelargonium odoratissimum (L.). Scientia Horticulturae. 125, 159-166.
Khodadadi, M., Dehghani, H., Javaran, M.J., Christopher, J.T., 2016. Fruit yield, fatty and essential oils content genetics in coriander. Industrial Crops and Products. 94, 72-81.
Kochaki, A., Nassiri Mahallati, M., Azizi, G., 2006.The effect of different irrigation intervals and plant densities on yield and yield components of two fennel (Foenicolum vulgare) landraces. Iranian Journal of Field Crops Research. 4, 131-139. [In Persian with English summary].
Kubo, I., Fujita, K.I., Kubo, A., Nihei, K.I., Ogura, T., 2004. Antibacterial activity of coriander volatile compounds against Salmonella choleraesuis. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 52, 3329-3332.
Larcher, W., 1995. Carbon utilization and dry matter production. Physiological Plant Ecology. Springer, Berlin: 57-166.
Laribi, B., Bettaieb, I., Kouki, K., Sahli, A., Mougou, A., Marzouk, B., 2009. Water deficit effects on caraway (Carum carvi L.) growth, essential oil and fatty acid composition. Industrial Crops and Products. 30, 372-379.
Loggini, B., Scartazza, A., Brugnoli, E., Navari Izzo, F., 1999. Antioxidative defense system pigment composition and photosynthetic efficiency in two wheat cultivars subjected to drought. Plant Physiology. 119, 1091-1100.
Lorio, P.L., 1986. Growth-differentiation balance a basis for understanding southern pine beetle-tree interactions. Forest Ecology and Management. 14, 259-273.
Maatallah, S., Nasri, N., Hajlaoui, H., Albouchi, A., Elaissi, A., 2016. Evaluation changing of essential oil of laurel (Laurus nobilis L.) under water deficit stress conditions. Industrial Crops and Products. 91, 170-178.
Mandal, K., Saravanan, R., Maiti, S., 2008. Effect of different levels of N, P and K on downy mildew (Peronospora plantaginis) and seed yield of isabgol (Plantago ovata). Crop Protection. 27, 988-995.
Mirfattah, M., Rabyii, V., Dashti, F., Mosaddeghi, M., Darabi, M., 2009. Effect of drought tension on yield and some of the physiological indexes in two accumulations of parsley (Petroselinum crispum Mill.). Iranian Journal of Horticultural Science. 10(4), 337-344. [In Persian with English summary].
Misra, A., Sricastatva, N.K., 2000. Influence of water stress on Japanese mint. Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants. 7, 51-58.
Moghaddam, M., Alirezaei, N.M., Selahvarzi, Y., Goldani, M., 2015. The effect of drought stress on some morphological and physicochemical characteristics of three cultivars of basil (Ocimum basilicum L.).Journal of Field Crop Science. 21, 43-62. [In Persian with English summary].
Nadjafi, F., Damghani, A.M., Ebrahimi, S.N., 2009. Effect of irrigation regimes on yield, yield components, content and composition of the essential oil of four Iranian land races of coriander (Coriandrum sativum L.). Journal of Essential Oil Bearing Plants. 12, 300-309.
Noroozi-Shahri, F., Pouryousef, M., Tavakoli, A., Saba, J., Yazdinejad, A., 2015. Evaluation the performance of some of Iran’s native fennel (Foeniculum vulgare Mill.) accessions under drought stress condition. Iranian Journal of Field Crop Science. 46, 49-56. [In Persian with English summary].
Pouryousef, M., Tavakoli, A., Maleki, M., Barkhordari, K., 2012. Effects of drought stress and harvesting time on grain yield and its components of fennel (Foeniculum vulgare Mill.). In: National Congress on Medicinal Plants. 16- 17 May, Kish Island, pp. 315. [In Persian].
Quarrie, S.A., Jones, H.G., 1979. Genotypic variation in leaf water potential, stomatal conductance and abscise acid concentration in spring wheat subjected to artificial drought stress. Annuals of Botany. 44, 323-332.
Razmjoo, K., Heydarizadeh, P., Sabzalian, M.R., 2008. Effect of salinity and drought stresses on growth parameters and essential oil content of Matricaria chamomile. International Journal of Agriculture and Biology. 10, 451-454.
Reddy, A.R., Chaitanya, K.V., Vivekanadan, M.V., 2004. Drought-induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants. Journal of Plant Physiology. 161, 1189-1202.
Sadeghzadeh-Ahari, D., 2006. Evaluation for tolerance to drought stress in dryland promising durum wheat genotype. Iranian Journal of Crop Sciences. 8, 30-45. [In Persian with English summary].
Safikhani, F., 2006. Investigation of physiological aspects of drought resistance in dragonhead (Dracocephaalum moldavica L.). Ph.D. thesis, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. [In Persian with English Summary].
Sairam, R.K., Rao, K.V., Srivastava, G., 2002. Differential response of wheat genotypes to long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Plant science. 163, 1037-1046.
Sarmadnia, GH.H, 1993. The importance of environmental stress in agronomy. The 1th Iranian crop science congress, University of Tehran, 6-9 September 1993, p. 157-169.
SAS Institute Inc. 2011. SAS/STAT user’s guide. (2nd edition). SAS institute Inc., Cary, Nc.
Schutz, M., Fangmeir, E., 2001. Growth and yield responses of spring wheat (Triticum aestivum L. cv. Minaret) to elevated CO2 and water limitation. Environmental Pollution. 114, 187-194.
Sefidkon, F., Abbasi, K., Jamzad, Z., Ahmadi, S., 2007. The effect of distillation methods and stage of plant growth on the essential oil content and composition of Satureja rechingeri Jamzad. Food Chemistry. 100, 1054-1058.
Sio-se Marde, A., Ahmadi, A., Poustini, K., Mohammady, V., 2006. Evaluation of drought resistance indices under various environmental conditions. Field Crops Research. 98, 222-229.
SPSS, I., 2010. SPSS 19. Users Guied. Chicago, IL., USA
Stephenson, A.G., Johannsson, M.H., Delph, L.F., 1997. How environmental factors affect pollen performance: ecological and evolutionary perspectives. Ecology. 78(6), 1632-1639.
Tawfik, K., 2008. Effect of water stress in addition to potassiomag application on mungbean. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 2, 42-52.
Volatil, O., 2000. Coriander (Coriandrum sativum L.). Plant Foods for Human Nutrition. 51, 167-172.
Wangensteen, H., Samuelsen, A.B., Malterud, K.E., 2004. Antioxidant activity in extracts from coriander. Food Chemistry. 88, 293-297.
Zehtab-Salmasi, S., Ghasemi-Golezani, K., Moghbeli, S., 2006. Effect of sowing date and limited irrigation on the seed yield and quality of dill (Anethum graveolens L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 30, 1-6.
Zhang, K., John, P.C.L., 2005. Raised level of cyclin dependent kinase A after prolonged suspension culture of Nicotiana plumbaginifolia is associated with more rapid growth and division, diminished cytoskeleton and lost capacity for regeneration: implications for instability of cultured plant cells. Plant Cell Tissue and Organ Culture. 82, 295-308.