اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

مجید جامی الاحمدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه بیرجند

mjamialahmadibirjand.ac.ir

سردبیر

محمد کافی

دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafium.ac.ir

دبیر اجرایی

مسعود خزاعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه بیرجند

mkhazaeibirjand.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی اکبر احسان پور

بیولوژی سلولی گیاهی استاد دانشگاه اصفهان

sciold.ui.ac.ir/~ehsanpou/
ehsanpousci.ui.ac.ir

سید وحید اسلامی

اکولوژی علفهای هرز دانشیار دانشگاه بیرجند

sveslamibirjand.ac.ir

محمد علی بهدانی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه بیرجند

mabehdanibirjand.ac.ir

مجید جامی الاحمدی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه بیرجند

mjamialahmadibirjand.ac.ir

حمید رضا خزاعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

h.khazaieum.ac.ir

غلامرضا زمانی

فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشیار دانشگاه بیرجند

gzamanibirjand.ac.ir

امیر حسین شیرانی راد

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

shirani.radgmail.com

حسین صبوری

ژنتیک بیومتری دانشیار دانشگاه گنبدکاووس

profs.gonbad.ac.ir/sabouri
hossein.sabourigonbad.ac.ir

محمد کافی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

m.kafium.ac.ir

محمد گلوی

اکولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه زابل

mgalaviyahoo.com

احمد نظامی

فیزیولوژی گیاهان زراعی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

nezami.profcms.um.ac.ir/index.php?mclang=fa-IR
nezamium.ac.ir