تماس با ما

آدرس پستی:

بیرجند - پردیس امیرآباد- دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند، صندوق پستی 331/97175 ،دفتر مجله تنشهای محیطی در علوم زراعی

تلفن: 49-32254041-056؛

دورنگار: 32254050-056؛

پست الکترونیک: escs@birjand.ac.ir

                 


CAPTCHA Image