دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، سیاست دسترسی آزاد، دی 1397، صفحه 791-1130 
تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

صفحه 835-846

10.22077/escs.2018.647.1136

امیرمحمد حسین نیا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ سعید خاوری خراسانی؛ جواد رضایی


بررسی تأثیر گوگرد و تیوباسیلوس بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) در شرایط تنش کم‌آبی

صفحه 883-892

10.22077/escs.2018.1217.1250

حسین خیری استیار؛ یهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح وش؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ علیرضا تاری نژاد


بررسی تأثیر سطوح تنش رطوبتی بر عملکرد، میزان اسانس و خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه زوفایی (.Thymbra spicata L)

صفحه 943-957

10.22077/escs.2018.1081.1216

فاطمه ملک ملکی؛ نصرت اله عباسی؛ ابراهیم شریفی عاشورآبادی؛ مهرشاد براری؛ محمد جواد زارع


بررسی رقابت درون و برون گونه ای تاج‌خروس سفید (.Amaranthus albus L)، تاج‌خروس وحشی (.Amaranthus retroflexus L) و خلر (.Lathyrus sativus L) تحت تنش خشکی

صفحه 959-969

10.22077/escs.2018.893.1177

جمشید سامانی پور؛ محمد جواد بابائی زارچ؛ طیبه حاجی رضایی؛ وحید ضیائیان احمدی؛ مجید جامی الاحمدی


اثر پیش‌سرمایی بر روی ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام مختلف سویا

صفحه 1125-1130

10.22077/escs.2018.847.1166

داریوش تقوی؛ محمد صدقی؛ علی عبادی؛ امید سفالیان؛ آیدین حمیدی