دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 24، سیاست دسترسی آزاد، فروردین 1397، صفحه 1-210 
بررسی اثر زمان آخرین آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و برخی صفات زراعی ارقام کلزا (Brassica napus L.).

صفحه 65-77

10.22077/escs.2018.672

حمید رضا فنایی؛ غلامعلی کیخا؛ منصور سارانی؛ علیرضا اکبری مقدم؛ فرناز شریعتی؛ محمد خواجه داد کشته گر


تأثیر پرایمینگ فیزیکی بذر و تنش کم‌آبی بر فعالیت آنزیمی و عملکرد دانه ذرت

صفحه 127-136

10.22077/escs.2018.372.1072

رضا صیامی؛ یهرام میرشکاری؛ فرهاد فرح ‌وش؛ ورهرام رشیدی؛ علیرضا تاری‌نژاد


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از نظر برخی صفات مهم فیزیولوژیک تحت تنش سرمای بهاره

صفحه 171-183

10.22077/escs.2017.195.1049

ابوذر اسدی؛ علیرضا عسگری کلستانی؛ سید رضاقلی میرفخرایی؛ علیرضا عباسی؛ مصطفی خدادادی


اثر دوره‌های رشد و نمو بر عملکرد دانه گندم نان بهاره در شرایط تنش گرمای آخر فصل اهواز

صفحه 197-209

10.22077/escs.2017.355.1067

علی مشتطی؛ سید عطاالله سیادت؛ خلیل عالمی سعید؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا جلال کمالی