داوران دوره 11 شماره 4

داوران


دکترسیدمحمدرضا احتشامی                           دانشگاه گیلان

دکترعلی اکبر احسانپور                                 دانشگاه اصفهان

دکترراهله احمدپور                                      دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان

دکترجعفر احمدی                                       دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکترمحمد رضا اصغری پور                           دانشگاه زابل

دکتررسول اصغری زکریا                               دانشگاه محقق اردبیلی

دکترمسعود اصفهانی                                      دانشگاه گیلان

دکتریحیی امام                                             دانشگاه شیراز

دکترسید رضا امیری ده احمدی                     مجتمع آموزش عالی سراوان

دکترعلی اشرف امیری نژاد                            دانشگاه رازی

دکترروح اله امینی                                        دانشگاه تبریز

دکترمحمدحسین امینی فرد                           دانشگاه بیرجند

دکترمحمد آرمین                                         دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار

 دکتر علیرضا باقری                                        دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اقلید

دکترامین باقی زاده                                      دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

دکترطاهر برزگر                                           دانشگاه زنجان

دکترحسین بشارتی                                        موسسه تحقیقات خاک و آب

دکترمژگان ثابت تیموری                              سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی

دکتراحمد جعفرنژاد                                     ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی نیشابور

دکترمحمد جلینی                                         مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترحمید حاتمی ملکی                                دانشگاه مراغه

دکترکمال حاج محمدنیا قالی باف                  دانشگاه فردوسی مشهد

دکتریعقوب حسینی                                       مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

دکترسید ماشاله حسینی                                  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

دکترحمزه حمزه                                          دانشگاه پیام نور

دکترآیدین حمیدی                                     مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکترعباس خاشعی سیوکی                             دانشگاه بیرجند

دکترمسعود خزاعی                                       دانشگاه بیرجند

دکترسعید خماری                                        محقق اردبیلی

دکترعبداله درزی نفت­چالی                           دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکترمسعود دهداری                                     دانشگاه‌ یاسوج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دکترحمید رضا ذبیحی                                  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر  محمد ربیعی                                         دانشگاه شهرکرد

دکترجمشید رزمجو                                      دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترمجید رستمی                                         دانشگاه ملایر

دکترمحمد زارع مهرجردی                           آموزشکده کشاورزی شیروان

دکتربهنام زند                                               مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

دکتر احسان اله زیدعلی                                 دانشگاه ایلام

دکترمجید ستاری                                         موسسه تحقیقات برنج کشور

دکترمحمد سیاری                                        دانشگاه بوعلی سینا، همدان

دکتررئوف سیدشریفی                                    دانشگاه محقق اردبیلی

دکترمحمد شریف الحسینی                            مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترعباس شهدی کومله                                مؤسسه تحقیقات برنج کشور

دکترفرهاد صادقی                                        موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکترمهدی صادقی شعاع                               موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکترسیدحسین صباغ­پور                                مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

دکترسید علی طباطبایی                                 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

دکترعلی اکبر عامری                                    مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

دکترعلی اکبر عبادی                                    موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتربهلول عباس زاده                                  موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

دکترالهام عزیزی                                          دانشگاه پیام نور

دکترابوالفضل علی رضالو                               دانشگاه ارومیه

دکترحمید رضا عیسوند                                  دانشگاه لرستان

دکترمهدی غفاری                                        دانشگاه بوعلی سینا

دکترسید فاضل فاضلی کاخکی                       مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترمحمدحسین فتوکیان                              دانشگاه شاهد

دکترسلیم فرزانه                                           دانشگاه محقق اردبیلی

دکترسینا فلاح                                              دانشگاه شهرکرد

دکترحمیدرضا  فلاحی                                  دانشگاه بیرجند

دکترفرشید قادری فر                                    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکترمحمد اقبال قبادی                                دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتراسماعیل قلی­نژاد                                   دانشگاه پیام نور

مهندس محمد کاظمی                                   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترمهدی کریمی                                       مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتردانیال کهریزی                                      دانشگاه رازی کرمانشاه

دکترعلی گزنچیان                                        مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکترمرتضی گلدانی                                      دانشگاه فردوسی مشهد

دکترامین لطفی جلال آبادی                         دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکترعلی ماهرخ                                           موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکترحمید رضا محمددوست چمن آباد          دانشگاه محقق اردبیلی

دکترسهراب محمودی                                   دانشگاه بیرجند

دکترحمبد مدنی                                          دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

دکترروح اله مرادی                                      دانشگاه کرمان (واحد بردسیر)

دکترمحمد رضا مرادی تلاوت                        دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتررحیم مطلبی فرد                                   مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان.

دکترمحمد مقدم                                          دانشگاه فردوسی مشهد

دکترمحسن موحدی دهنوی                          دانشگاه یاسوج

دکتر سید کریم موسوی                                  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

دکترعلی مومن پور                                       مرکز ملی تحقیقات شوری

دکترعلی مومنی                                           موسسه تحقیقات برنج کشور

دکترکبری مهدویان                                      دانشگاه پیام نور

دکترحسین میرسیدحسینی                              دانشگاه تهران

دکترسیدعلی محمد میرمحمدی میبدی            دانشگاه صنعتی اصفهان

دکترجعفر نباتی                                            دانشگاه فردوسی مشهد

دکترمحمد نصری                                         دانشگاه ازاد اسلامی، واحد ورامین

دکترمعصومه نعیمی                                       دانشگاه گنبدکاووس

دکترسعید نواب پور                                      دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکترپیمان نوروزی                                       موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندرقند

دکترحسن نوریانی                                        دانشگاه پیام نور

دکترجعفر نیکبخت                                       دانشگاه زنجان

دکترعلیرضا یدوی                                        دانشگاه یاسوج