اثر پیش‌سرمایی بر روی ویژگی‌های جوانه‌زنی ارقام مختلف سویا

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشیار موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

چکیده

به‌منظور مطالعه اثر مدت‌زمان پیش ­سرمایی بر روی ویژگی ­های جوانه­ زنی بذر ارقام سویا، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج سطح پیش ­سرمایی (شاهد، 10، 20، 30 و 40 روز) و سه رقم (CLEAN، JK و LINFORD) در آزمایشگاه علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه محقق اردبیلی در سال 92 با سه تکرار به اجرا درآمد. نتایج نشان داد که اثر متقابل تیمارهای آزمایشی بر روی همه صفات مورفولوژیکی جوانه ­زنی در سویا به­جز وزن خشک ساقه ­چه معنی­ دار بود. بلندترین ساقه­ چه به طول 20.22 سانتی­متر ازرقم کلین با 30 روز پیش ­سرمایی به دست آمد. با افزایش مدت‌زمان پیش ­سرمایی درصد و سرعت جوانه­ زنی افزایش یافت و بیشترین درصد جوانه ­زنی از تیمار 40 روز پیش­ سرمایی در رقم لینفوردبه مقدار 100 درصد به ­دست آمد. بیشترین وزن خشک ریشه ­چه از رقم لینفورد با 30 روز پیش ­سرمایی به میزان 0.2050 گرم به دست آمد. افزایش مدت‌زمان پیش ­سرمایی موجب افزایش مقدار استفاده از ذخایر بذر گردید و بیشترین مقدار استفاده از ذخایر از رقم کلین با 40 روز پیش ­سرمایی به مقدار 2.082 گرم بر گرم به دست آمد. صفت درصد جوانه ­زنی با صفات سرعت جوانه ­زنی، طول ساقه­ چه، طول ریشه ­چه و مقدار استفاده از ذخایر بذر همبستگی مثبتی در سطح احتمال یک درصدداشت.

کلیدواژه‌ها


Alizadeh, M., Eisvand, H., 2001. Evaluation of percentage of germination, total speed of germination and vigor index of 9 medicinal plant species. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 7, 133-146. [In Persian with English Summary].
Balochi, H.R., Modarres Sanavi, S.A.M., 2006. Effect of gibberlic acid, prechilling, sulfuric acid and potassium nitrate on seed germination and dormancy of annual medics. Pakistan Journal of Biological Science. 9, 2875-2880.
Ellis, R., Roberts, E., 1981. The quantification of aging and survival in orthodox seeds. Seed Science and Technolgy. 9, 373-409.
Elias, S., Copeland, L., 2001. Physiological and harvest maturity of canola in relation to seed quality. Agronmy Journal. 92, 1054-1058.
Fateh, A., Hoseini, N., Sharefzadeh, F., 2004. Investigation breakage dormancy in locoweed. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 13, 345-3606. [In Persian with English Summary].
Nasiri, M., 2008. Investigation of sustable seed germination enhancement and breaking seed dormancy treatment of Montpellier maple. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 16, 94-105. [In Persian with English Summary].
Pasandideh, H., 2010. Assessment seed vigor and planet commercial soybean cultivar with different method. MSc dissertation, Faculty of Agriculture, University of Mohaghe Ardabili, Iran. [In Persian with English Summary].
 Jami Al-Ahmadi, M., Kafi, M., 2007. Cardinal temperatures for germination of Kochia scoparia (L). Journal of Arid Environment. 68, 308-314. [In Persian with English Summary].
Powell, A., Matthew, A., Olivera, M., 1984. Seed quality in grain legumes. Advances in Applied Biology. 10, 211-285.
Soltani, A., Gholipoor, M., Zeinali, E., 2006. Seed reserve utilization and seedling growth of wheat as affected by drought and salinity. Journal of Experiment of Botany. 55, 195-200.
Tipirdamaz, R., Gomurgen, N., 2000. The effects of temperature and gibberellic acid germination of Erathis hyemalis (L.) Salisb Seeds. Turkish Journal of Botany. 24, 143-145.
Windauer, L., Altuna, A., Benech-Arnold, R., 2007. Hydro time analysis of Lesquerella fendleri seed germination responses to priming treatments. Industrial Crop  and Products. 25, 70-74.