تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ بر شاخص‌های جوانه‌زنی، موروفوفیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و تحمل به شوری ریحان (.Ocimum basilicum L) (رقم کشکنی لولو)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه علوم باغبانی و مهندسی فضای سبز، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی اثر نوع پرایمینگ بذر بر برخی خصوصیات جوانه ­زنی، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان تحت تنش شوری، دو آزمایش مجزا به­ صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه و گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتور اول پرایمینگ بذر در چهار سطح (نیترات پتاسیم 3 درصد به مدت 6 ساعت، اسید سالسیلیک 0.5 میلی­مولار به مدت 12 ساعت، هیدروپرایمینگ با آب مقطر به مدت 24 ساعت و بذور بدون پرایمینگ) و فاکتور دوم سه سطح تنش شوری با استفاده از کلرید سدیم (0، 50 و 100 میلی ­مولار) بودند. بیشترین سرعت جوانه­زنی در تیمار پرایمینگ با آب مقطر ثبت شد. وزن تر و خشک گیاهچه، طول ساقه­ چه و ریشه­ چه نیز تحت تأثیر پرایمینگ قرار گرفت. در آزمایش گلدانی صفات رویشی گیاه با افزایش میزان تنش شوری کاهش معنی­داری نشان دادند. همچنین، بیشترین میزان کلروفیل a برگ در گیاهان بدون تیمار شوری (شاهد) و تنش شوری 50 میلی­مولار در گیاهان حاصل از بذور پرایم شده با آب مقطر به ترتیب به میزان 7.21 و 6.33 میلی­گرم/گرم وزن تر برگ به دست آمد. بالاترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره برگ (80.66 درصد) و فنل کل (0.87 میلی­گرم/گرم وزن تر) در گیاهان حاصل از بذور‌ پرایم شده با آب مقطر به ترتیب تحت تنش شوری 50 و 100 میلی‌مولار مشاهده شد. علاوه بر این، بالاترین محتوای رطوبت نسبی برگ (71.55 درصد) در گیاهان حاصل از بذور پرایم شده با نیترات پتاسیم در شرایط بدون تنش شوری مشاهده شد. به‌طورکلی نتایج نشان داد در شرایط تنش ‌شوری  متوسط (50 میلی‌مولار) و بدون تنش (شاهد)، هیدروپرایمینگ بذر سبب بهبود صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان گردید.

کلیدواژه‌ها


Abbaszadeh B., Sharifi Ashourabadi, E., Lebaschi, M.H., Naderi Haji Bagherkandi, M.,   Moghadami, F., 2008. The effect of drought stress on proline contents, soluble sugars, chlorophyll and relative water contents of balm (Melissa officinalis L.). Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. 4, 504-513. [In Persian with English summary].
Abdollahi, F., Jafari, L., 2012. Effect of NaCl and KNO3 priming on seed germination of canola (Brassica napus L.) under salinity conditions. International Journal of Agriculture: Research and Review. 2, 573-579.‏
Al-Amier, H., Craker, L.E., 2007. In vitro selection for stress tolerant spearmint. Issues in New Crops and New Uses. ASHS Press, Alexandria VA. pp. 306-310.‏
Archangi, A., Khodambashi, M., 2014. The effect of salinity on morphological characteristics, essential oil content and ion accumulation of basil (Ocimum basilicum) under hydroponic conditions. Journal. Science Technology Greenhouse Cultures. 5(17), 125-138. [In Persian with English summary].
Azooz, M.M., 2009. Salt stress mitigation by seed priming with salicylic acid in two faba bean genotypes differing in salt tolerance. International Journal of Agriculture and Biology. 4, 343-350.‏
Badeleh, K. Aghyghi Shahverdi, M., Omidi, H., 2014. Effect of seed priming on Cucurbita pepo L. germination traits under drought stress. Iranian Journal of Seed Research. 1(2), 125-135. [In Persian with English summary].
Bahmani, M., Jalali, Gh., Tabari, M., 2014. Effects of halopriming on germination traits of medicinal plant caper small shrub (Capparis spinosa var. parviflora) seeds. Arid Biome Scientific and Research Journal. 4(1), 79-82. [In Persian with English summary].
Balochi, H.R., 2013. Effect of seed priming on germination and seedling growth in pumpkin seeds paper (Cucurbita pepo) under salt stress. Journal of Crop Production and Processing. 3(10), 169-179. [In Persian with English summary].
Balochi, H.R., Ahmadpour Dehkordi, S., 2013. Effect of different seed priming on germination traits in black cumin (Nigella sativa) under salinity stress. Journal of Plant Production. 20(3), 1-25. [In Persian with English summary].
Bagheri, A., Baherifard, A., Saborifard, A., Ahmadi, M., Safarpoor, M., 2014. Effects of drought, cytokinin and GA3 on seedling growth of basil (Ocimum basilicum). International and Advanced Biological and Biomedical Research. 4(2), 489-493.
Bradford, K.J., 1995. Water Relations in Seed Germination: 351-396. In: Kigel, and Galili. (eds.), Seed Development and Germination. Marcel Dekker, New York, 872p.
Chinnusamy, V., Xiong, L., Zhu, J.K. 2004. Use of genetic engineering and molecular biology approaches for crop improvement for stress environments. P: 47-107. In: Abiotic stress: Plant resistance through breeding and molecular approaches. Ashraf, M., and P. J. C. Harris, (eds). Food Products press.
Demir Kaya, M., Atak, M., Çikili, Y., Kolsarici, O., 2006. Seed treatment to overcome salt and drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.). European Journal of Agronomy. 24, 291-295.
Dianati-Tilaki, G., Shakarami, B., Tabari M. Behtari, B., 2011. The effect of NaCl priming on germination and early growth of seeds of Festuca ovina L. under salinity stress conditions. Iranian Journal of Range and Desert Research. 18(3): 457-462. [In Persian with English summary].
EL-Tayeb, M.A., 2005. Response of barley grains to the interactive effect of salinity and salicylic acid. Plant Growth Regulation. 3, 215-225.
Eslami, S.V., Behdani, M.A., Ali S., 2010. Effect of salinity on germination characteristics and early seedling growth of canola cultivars (Brassica napus L.). Environmental Stresses in Agricultural Sciences. 1(1), 39-46. [In Persian with English summary].
Emam, M.M., Helal, N.M., 2008. Vitamins minimize the salt-induced oxidative stress hazards. Australian Journal of Basic and Applied Sciences. 4, 110-1119.‏
Esmailpour, N. Mojaddam, M., 2009. Effect of seed hydropriming on improvement of seed germination and seedling sweet sorghum growth under salt stress conditions. Journal of Crop Physiology. 3, 51-59. [In Persian with English summary].
Farokhi, A., Ghaleshi, S., 2005. Effect of salinity, seed size and their interactions on germination, efficiency of conversion of reserves and seedling growth of soybean. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 36(5), 1233-1239. [In Persian with English summary].
Ferodel, S., Sadrabadi Haghighi, R., Nabavi Kalat, S.M. 2011. Effect of seed priming on seedling growth of sesame (Sesamum indicum L.) under salt stress. Iranian Journal of Field Crops Research. 9(3), 535-542. [In Persian with English summary].
Ghassemi-Golezani, K., Dalil, B., 2011. Seed germination and vigor tests. JDM Press. [In Persian with English summary].
Gholami, R., Kashefi B., Saidi-Sari S., 2013. The effect of spraying salicylic acid in reducing the effects of salt stress on the growth traits of woodland sage (Salvia limbata L.). Journal of Plant Ecophysiology. 15(5), 63-73. [In Persian with English summary].
Goldani, M., Mazrui S., 2015. The effect of seed priming treatment on germination traits of two mustard cultivars (Brassica compestris var. Parkland and Goldrash). Journal of Horticultural Science. 29(9), 168-175. [In Persian with English summary].
Harris, D., Pathan, A.K., Gothkar, P., Joshi, A., Chivasa, W., Nyamudeza, P., 2001. On-farm seed priming: Using participatory methods to revive and refine a key technology. Agriculture Systems. 1, 151-164.
Hedge, J.E., Hofreiter, B.T., 1962. In: Carbohydrate Chemistry, 17 (Eds. Whistler R.L. and Be Miller, J.N.). Academic Press, New York.
Javanmardi, J., Khalighi, A., Kasha, A., Bais, H.P. Vivanco, J.M., 2002. Chemical characterization of basil (Ocimum basilicum L.) found in local accessions and used in traditional medicines in Iran. Journal Agriculture and Food Chemistry. 21, 5878-5883.
Javanmardi, J., Stushnoff, C., Locke, E. Vivanco, J.M., 2003. Antioxidant activity and total phenolic content of Iranian Ocimum accessions. Food Chemistry. 4, 547-550.
Kamali, M., Kharazi, M., selahverzi, Y., Tehranifar, A., 2012. Effect of salycilic acid on growth and some morphophysiologic characteristics of Gomphrena globosa L. under salt stress. Journal of Horticultural Science. 26(1), 104-112. [In Persian with English summary].
Kaya, M.D., Okçu, G., Atak, M., Cıkılı, Y., Kolsarıcı, O., 2006. Seed treatments to overcome salt drought stress during germination in sunflower (Helianthus annuus L.). European Journal of Agronomy. 4, 291-295.‏
Khan, A., Ashraf, M., 2008. Exogenously applied ascorbic acid alleviates salt-induced oxidative stress in wheat. Environment and Experimental Botany. 1, 224-231.‏
Khorramdel, S., Rezvani Moghaddam, P., Amin Ghafuri, A., Shabahang, J., 2012. Effect of priming by salicylic acid and drought stress on characteristics of black seed germination (Nigella sativa L.). Iranian Journal of Field Crops Research 10(4), 709-725. [In Persian with English summary].
Kiarostami, K.H., Mohseni, R. Saboora, A., 2010. Biochemical changes of Rosmarinus officinalis under salt stress. Journal of Stress Physiology and Biochemistry. 3, 114-122.
Läuchli, A., Grattan, S.R., 2007. Plant growth and development under salinity stress. In: Advances in Molecular Breeding toward Drought and Salt Tolerant Crops. Springer Netherlands pp. 1-32.‏
Lahooti, M., 1989. Biochemistry and Physiology of Plant Hormones. University of Mashhad press 360p. [In Persian with English summary].
Lutts, S., Kinet, J.M. Bouharmont, J., 1996. NaCl-induced senescence in leaves of rice (Oryza sativa L.) cultivars differing in salinity resistance. Annals of Botany 3, 389-398.
MakkizadehTafti1, M., Farhoudi, R., Rastifar, M., 2012. Effect of osmopriming on seed germination of Lemon balm (Melissa officinalis L.) under salinity stresses. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants 27(4), 586-573. [In Persian with English summary].
Marcum, K.B., 1998. Cell membrane theromotability and whole-plant heat tolerance of Kentucky bluegrass. Crop Science. 5, 1214-1218. 
Marcum, K.B., 2008. 24 Relative salinity tolerance of turfgrass species and cultivars In: Hand book of Turfgrass Management and Physiology (Ed. Pessarkli, M.) CRC press, Pp. 389-390.
McDonald, G.K., Sutton, B.G., 1983. The effect of time of sowing on the grain yield of irrigated wheat in the Nomoi valley, New South Wales Australian Journal of Agricultural Research. 34(3), 229 –240.
Moon, J.H., Terao J., 1998. Antioxidant activity of caffeic acid and dihydrocaffeic acid in lard and human low-density lipoprotein. Journal of Agriculture and Food Chemistry. 12, 5062-5065.‏
Mousavi, S.G., Jouyban, Z., 2012. Effect of salinity stress on germination and growth parameters of seedlings of basil (Ocimum basilicum L.). Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. 2(4), 84-87.
Neto, N.B.M., Saturnino, S.M., Bomfim, D.C., Custodio, C.C., 2004. Water stress induced by mannitol and sodium chloride in soybean cultivars. Brazilian Biology and Technology. 47, 521-529.
Netondo, G.W., Onyango, J.C., Beck, E., 2004. Sorghum and salinity: I. Response of growth, water relations, and ion accumulation to NaCl salinity. Crop Science. 3, 797.
Ozcan, M., Derya, A.M., Unver, A., 2005. Effect of drying methods on the mineral content of basil (Ocimum basilicum). Journal of Food Engineering. 3, 375-379.
Parida, A.K., Das, A.B., 2005. Salt tolerance and salinity effects on plants: a review, Ecotoxicology and Environmental Safety. 60, 324-349.
Saadatian, B., Ahmadvand, G., Soleimani, F., 2012. Effect of seed priming on germination traits of Satureja hortensis under drought and salinity stress. Journal of Seed Science and Technology. 2(2), 33-44. [In Persian with English summary].
Sairam, R.K., Rao, K.V., Srivastava, G.C., 2002. Changes in antioxidant activity in sub-cellular response of wheat genotypes to long term salinity stress in relation to oxidative stress, antioxidant activity and osmolyte concentration. Plant Science. 5, 1037-1046.
Sanchez, S.R., 1998. Turgor maintenance, osmotic adjustment and soluble sugar and proline accumulation in 49 pea cultivars in response to water stress. Field Crops Research. 3, 225-235.
Saraker, A.M., Rahman, M.S., Paul, N.K., 1999. Effect of soil moisture on relative leaf water content, chlorophyll, proline and sugar accumulation in wheat. Journal of Agronomy and Crop Science. 183, 225-229.
Shakarami, B., Dianati-Tilaki, Gh., Tabari M., Behtari, B., 2011. The effect of priming treatments on salinity tolerance of Festuca arundinacea Schreb and Festuca ovina L. during seeds germination and early growth stages. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research. 18(2), 318-328. [In Persian with English summary].
Shi, D., Sheng, Y., 2004. Effect of various salts alkaline mixed stress conditions on sunflower seedling and analysis of their stress factors. Environmental and Experimental Botany. 1, 8-21.
Singleton, V.L., Ross, J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phoshomolybdic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Viticulture. 3, 144-158.
Sivritepe, H.O., Sivritepe, N., Eris, A., Turha, E., 2005. The effects of NaCl pre-trements on salt tolerance of melons grown under long-term salinity. Scientia Horticulturae. 4, 568-581.
Tabatabaei, S.A., Shakeri, E., 2014. Effect of seed priming on germination traits of cumin (Cuminum cyminum) under drought and salinity stresses. Arid Biome Scientific and Research Journal. 4(2), 66-74. [In Persian with English summary].
Tjemir, R., Etemadi F., Mortezai Neja V., Sadeghi A., 2014. Evaluation of tolerance to salinity in clustered wheat grass (Agropyron desertorum L.) species. Plant Process and Productivity. 3(7), 93-104. [In Persian with English summary].