دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، سیاست دسترسی آزاد، دی 1400، صفحه 873-1174 
اثر ورمی کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در شرایط تنش گرمای آخر فصل در اهواز

صفحه 1139-1145

10.22077/escs.2020.3384.1853

صبریه سیمری زاده؛ علی مشتطی؛ عبدالمهدی بخشنده؛ آیدین خدائی جوقان؛ احمد کوچک زاده