دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تیر 1400، صفحه 279-568 
بررسی اثر عناصر روی و آهن به فرم نانو بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا تحت تنش کم‌آبی

صفحه 347-358

10.22077/escs.2020.2392.1621

مریم فتح اله پور گرنگاه؛ ورهرام رشیدی؛ بهرام میرشکاری؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ فرهاد فرح وش