دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، سیاست دسترسی آزاد، بهار 1400، صفحه 1-278 
11. اثر سطوح مختلف رطوبتی و سولفات آهن بر رشد و محتوی برخی از عناصر در گندم (.Triticum aestivum L) رقم روشن

صفحه 119-130

10.22077/escs.2021.1578

عبدالله درپور سرخ سرائی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد حسن سیاری زهان؛ محمد جواد بابائی زارچ