نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب شور طبیعی اثر تنش شوری و عنصر بُر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-91]
 • آلودگی خاک تاثیر کاربرد کادمیوم و سرب بر میزان جذب این عناصر و رشد دو رقم لوبیا چیتی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 257-271]
 • آنزیم های آنتی اکسیدانت گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار(Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 277-279]
 • آهن کارایی جذب و انتقال عناصر کم مصرف (آهن، مس، روی و منگنز) در ارقام مختلف لوبیا تحت شرایط کمبود و عدم کمبود آهن در خاک [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 105-117]

ا

 • ارتفاع ساقه اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد سه گونه یونجه یک ساله [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 207-216]
 • ارزش هضمی ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 195-206]
 • انرژِی جوانه زنی ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 217-232]

ب

 • بُر اثر تنش شوری و عنصر بُر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-91]
 • براسیکا بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 245-255]
 • بیرجند تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • برگ زدایی ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]
 • بقای زمستانه بررسی تحمل به سرما در تعدادی از اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.) تحت شرایط مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]

پ

 • پدانکل ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]
 • پرایمینگ ارزیابی تاثیر سلنیوم در کاهش اثرات منفی شوری و اندوخته کم بذر در جوانه‌زنی برنج [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 53-63]
 • پرتوتابی بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 245-255]
 • پروتئین ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 195-206]
 • پرولین بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • پلی اتیلن گلایکول گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 119-122]
 • پنبه تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]

ت

 • تابع تولید تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • تأخیر در جوانه زنی اثر تنش شوری و عنصر بُر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-91]
 • تجزیه خوشه ای گروه بندی ارقام بهاره کلزا با استفاده صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 233-244]
 • تعداد بذر اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد سه گونه یونجه یک ساله [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 207-216]
 • تعداد غلاف در بوته اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • تنش ارزیابی تاثیر سلنیوم در کاهش اثرات منفی شوری و اندوخته کم بذر در جوانه‌زنی برنج [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 53-63]
 • تنش تاثیر کاربرد کادمیوم و سرب بر میزان جذب این عناصر و رشد دو رقم لوبیا چیتی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 257-271]
 • تنش گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار(Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 277-279]
 • تنش آب اثر تنش آب در مرحله رشد رویشی بر روابط آلومتریک، صفات مهم ریشه و اندام‌های هوایی ارقام زودرس و دیررس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-40]
 • تنش خشکی تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • تنش خشکی ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]
 • تنش خشکی گزارش علمی کوتاه: تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 273-276]
 • تنش رطوبتی تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]
 • تنش شوری تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمّی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 123-136]
 • تنش شوری گروه بندی ارقام بهاره کلزا با استفاده صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 233-244]
 • تنش های محیطی گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 119-122]
 • توابع تشخیص گروه بندی ارقام بهاره کلزا با استفاده صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 233-244]

ج

 • جذب و انتقال نسبی عناصر کم مصرف جذب و انتقال عناصر کم مصرف (آهن، مس، روی و منگنز) در ارقام مختلف لوبیا تحت شرایط کمبود و عدم کمبود آهن در خاک [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 105-117]

د

 • درصد ماده خشک سنبله بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 13-23]
 • درصد نشت الکترولیت ها ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 155-171]

ذ

 • ذخایر ساقه ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]

ر

 • ریشه اثر تنش آب در مرحله رشد رویشی بر روابط آلومتریک، صفات مهم ریشه و اندام‌های هوایی ارقام زودرس و دیررس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-40]
 • رقم G01437 تاثیر کاربرد کادمیوم و سرب بر میزان جذب این عناصر و رشد دو رقم لوبیا چیتی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 257-271]
 • رقم شفق ارزیابی تاثیر سلنیوم در کاهش اثرات منفی شوری و اندوخته کم بذر در جوانه‌زنی برنج [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 53-63]
 • رقم محلی خمین تاثیر کاربرد کادمیوم و سرب بر میزان جذب این عناصر و رشد دو رقم لوبیا چیتی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 257-271]
 • روابط آلومتریک اثر تنش آب در مرحله رشد رویشی بر روابط آلومتریک، صفات مهم ریشه و اندام‌های هوایی ارقام زودرس و دیررس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-40]

س

 • سیب زمینی اثر تنش آب در مرحله رشد رویشی بر روابط آلومتریک، صفات مهم ریشه و اندام‌های هوایی ارقام زودرس و دیررس سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) تحت شرایط کنترل شده [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 25-40]
 • سرعت جوانه‏زنی مدل هیدروتایم: معرفی و کاربرد آن در تحقیقات بذر [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 41-52]
 • سطح برگ اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • سنبله ارزیابی تاثیر تنش کم آبی و محدودیت منبع پس از گرده افشانی بر عملکرد دانه و انتقال مجدد ارقام گندم نان [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 137-154]

ش

 • شاخص بنیه گیاهچه ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 217-232]
 • شاخص پایداری غشاء اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • شاخص سطح برگ گزارش علمی کوتاه: تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 273-276]
 • شاخص‎های جوانه‎زنی ارزیابی تاثیر سلنیوم در کاهش اثرات منفی شوری و اندوخته کم بذر در جوانه‌زنی برنج [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 53-63]
 • شاخص های رشدی. تجمع ماده خشک گزارش علمی کوتاه: تاثیر مقدار آبیاری و محلول پاشی متانول برصفات فیزیولوژیک گیاه نخود (Cicer arietinum L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 273-276]
 • شوری اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد سه گونه یونجه یک ساله [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 207-216]

ص

 • صدمات زمستانه بررسی تحمل به سرما در تعدادی از اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.) تحت شرایط مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • صفات فیزیوژیک تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]

ط

 • طول ریشه اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد سه گونه یونجه یک ساله [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 207-216]

ع

 • عملکرد بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 13-23]
 • عملکرد بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • عملکرد تصحیح شده بررسی تحمل به سرما در تعدادی از اکوتیپ‌های یونجه (Medicago sativa L.) تحت شرایط مزرعه [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 93-103]
 • عملکرد دانه تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]
 • عملکرد دانه ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 155-171]
 • عملکرد علوفه تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بخش های هوایی ارزن علوفه ای در بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 187-194]

غ

 • غلات تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]

ف

 • فاکتورهای رشدی گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار(Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 277-279]
 • فلزات سنگین تاثیر کاربرد کادمیوم و سرب بر میزان جذب این عناصر و رشد دو رقم لوبیا چیتی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 257-271]

ق

 • قابلیت هضم ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 195-206]
 • قند کل محلول بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]

ک

 • کلرید سدیم گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 119-122]
 • کلروفیل گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار(Zinnia elegans) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 277-279]
 • کلزا اثر تنش شوری و عنصر بُر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-91]
 • کلزا ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 155-171]
 • کمبود آهن جذب و انتقال عناصر کم مصرف (آهن، مس، روی و منگنز) در ارقام مختلف لوبیا تحت شرایط کمبود و عدم کمبود آهن در خاک [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 105-117]

گ

 • گیاهچه و عملکرد دانه بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 245-255]
 • گیاه دارویی گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 119-122]
 • گیاه روغنی بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • گندم نان بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 13-23]

م

 • محتوای نسبی آب بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 13-23]
 • محتوای نسبی آب برگ تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 1-11]
 • محتوای نسبی آب برگ ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 155-171]
 • محلول NaCl+CaCl2 اثر تنش شوری و عنصر بُر روی جوانه زنی و سبز شدن بذر کلزا (Brassica napus L.) [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 79-91]
 • مدل هیدروتایم مدل هیدروتایم: معرفی و کاربرد آن در تحقیقات بذر [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 41-52]
 • مرحله گلدهی گروه بندی ارقام بهاره کلزا با استفاده صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 233-244]
 • مقاومت به خشکی مدل هیدروتایم: معرفی و کاربرد آن در تحقیقات بذر [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 41-52]

و

 • وزن تر تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بخش های هوایی ارزن علوفه ای در بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 187-194]
 • وزن خشک تأثیر کم آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد کمی بخش های هوایی ارزن علوفه ای در بیرجند [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 187-194]
 • وزن دانه در بوته اثر سالیسیلیک اسید در تخفیف تنش خشکی از طریق بهبود برخی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد بوته و اجزای آن در گیاه خردل (Brassica compestris var. parkland [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 65-77]
 • وزن هزار دانه بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 13-23]

ه

 • هدایت روزنه ای ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 155-171]
 • هدایت روزنه ای بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 173-185]
 • هدایت روزنه‌ای بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 13-23]

ی

 • یکنواختی جوانه زنی ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری [دوره 7، شماره 2، 1393، صفحه 217-232]
 • یکنواختی جوانه‏زنی مدل هیدروتایم: معرفی و کاربرد آن در تحقیقات بذر [دوره 7، شماره 1، 1393، صفحه 41-52]