بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیک و زراعی ژنوتیپ های مختلف گندم در شرایط دیم با استفاده از تجزیه همبستگی کانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

این پژوهش به­منظور بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ژنوتیپ­ های گندم نان در شرایط دیم انجام شد. 20 ژنوتیپ (شامل 18 لاین و دو رقم) در یک آزمایش به صورت طرح بلوک­های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1386-1385 تحت شرایط دیم مقایسه شدند. اندازه گیری صفات در مرحله گرده­افشانی و رسیدگی فیزیولوژیک انجام شد. صفات اندازه­گیری شده در این آزمایش 16 صفت زراعی و 10 صفت فیزیولوژیک بود. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه همبستگی متعارف می­توان اظهار داشت که گزینش برای صفات زراعی ارتفاع کم، درصد ماده خشک برگ کم­تر، درصد ماده خشک ساقه و سنبله، طول سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد بیش­تر منجر به گزینش صفات فیزیولوژیک برتر از قبیل شاخص محتوای کلروفیل، سطح برگ، محتوای نسبی آب و کارایی مصرف آب بالا و هدایت روزنه­ ای کمتر در شرایط دیم می­شود.

کلیدواژه‌ها