گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل

2 دانشجوی کارشناسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

4 استادیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

5 دانشیار گروه تکنولوژی تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی شیروان، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria) یکی از گیاهان دارویی خانواده بقولات است که گل­های آن به دلیل تولید رنگ آبی و خواص التیام دهندگی زخم­ها کاربرد گسترده­ای در طب سنتی و صنایع آرایشی - بهداشتی دارند. با توجه به کاهش منابع آب و شور شدن زمین­های زراعی، تحمل این گیاه به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه­ زنی مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور بررسی اثر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 (در پنج سطح: صفر، 2- ،4- ، 6- و 8- بار) و همچنین شوری ناشی از کلرید سدیم (در شش سطح: صفر، 100، 200، 300 ،400 و 500 میلی مولار) دو آزمایش مستقل اجرا گردید. نتایج نشان دهنده اثر معنی­ دار تیمارهای خشکی و شوری بر مولفه­ های جوانه­ زنی بود، به طوری که در هر دو آزمایش بیشترین درصد جوانه­ زنی مربوط به تیمارهای شاهد (به ترتیب 90/1 و 90 درصد) و کمترین میزان مربوط به تیمار خشکی 8- بار و شوری 500 میلی مولار (به ترتیب 17/7 و 72/5 درصد) بود. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می­رسد که این گیاه دارای مقاومت خوبی نسبت به تنش­های خشکی و شوری در مرحله جوانه­ زنی باشد.

کلیدواژه‌ها