گزارش علمی کوتاه: تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل آهار(Zinnia elegans)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گیاهان زینتی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، دانشگاه زنجان

3 استادیار دانشگاه شاهد، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی، تهران

چکیده

به منظور ارزیابی غلظت­های مختلف کلرید­سدیم بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی گل آهار آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در سه تکرار با افزودن نمک کلرید­سدیم در غلظت­ های صفر، 25، 50، 75 میلی­مولار با قابلیت هدایت ­الکتریکی محلول به ترتیب 1، 3/1، 6 و 9/3 دسی ­زیمنس بر ­متر اجرا گردید. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت نمک به سطوح بالاتر از 50 میلی­ مولار در محیط ریشه، تعداد برگ، سطح برگ، طول ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه و میزان کلروفیل به طور معنی­داری کاهش می­یابد. در این آزمایش با افزایش غلظت­ کلرید­سدیم فعالیت آنزیم­ های کاتالاز و پراکسیداز افزایش یافت و فعالیت آنزیم کاتالاز نسبت به آنزیم پراکسیداز بیشتر بود. بنابراین با توجه به این که گل­ های آهار نسبت به شوری مقاوم می­باشند، شوری بالاتر از 6 دسی­ زیمنس بر ­متر می­تواند رشد و نمو گیاه را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها