اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد سه گونه یونجه یک ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

2 استاد گروه مرتعداری، دانشکده مرتع و آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

3 استادیار مرتعداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی گرگان

چکیده

تنش شوری یکی از مهم­ترین عوام لمحدودکننده رشد گیاه و تولیدات کشاورزی، بخصوص در مناطق خشک و نیمه­خشک، محسوب می­گردد.با توجه به افزایش سطح اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی در کشور، شناسایی گیاهان مرتعی مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. در بیشتر گونه‌های گیاهی واکنش به تنش شوری در مراحل مختلف رشد متفاوت است. هدف مطالعه ‌ی حاضر،بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر برخی شاخص­ های رشد (شامل ارتفاع ساقه، طول ریشه، وزن خش کاندام هوایی و تعداد بذر) سه گونه M.scutellata، M.polymorphaو M.rigidula است و آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب کاملاً تصادفی در چهار تکرار با شش سطح شوری (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 دسی‌زیمنس بر متر) طراحی گردید. نتایج نشان داد که تنش شوری اثرمعنی­ داری برعامل­ های اندازه­ گیری شده دارد و با افزایش سطح شوری، طول ساقه، طول ریشه، تعداد بذر و وزن خشک اندام هوایی در گلدان کاهش یافت. مقایسه میانگین‌ها­ نشانداد که گونه M.scutellataازنظر تمامی صفات مورد مطالعه برترین گونه بود. نتایج پیشنهاد می‌دهد که می‌توان گونه M.scutellata را به‌عنوان یک رقم موفق در اراضی شور برای برنامه‌های اصلاحی معرفی نمود.

تنششورییکیازمهم­ترینعواملمحدودکنندهرشدگیاهوتولیداتکشاورزی،بخصوصدرمناطقخشکونیمه­خشک، محسوبمی­گردد.با توجه به افزایش سطح اراضی شور و کمبود اراضی مطلوب برای کشاورزی در کشور، شناسایی گیاهان مرتعی مقاوم به شوری اهمیت زیادی دارد. در بیشتر گونه‌های گیاهی واکنش به تنش شوری در مراحل مختلف رشد متفاوت است. هدف مطالعه‌یحاضر،بررسیاثرسطوحمختلفشوریبربرخیشاخص­هایرشد(شاملارتفاعساقه، طول ریشه،وزنخشکاندام هوایی و تعداد بذر)سه گونه M.scutellata، M.polymorphaو M.rigidula استو آزمایشی به صورت فاکتوریل درقالب کاملاً تصادفی در چهار تکرار با شش سطح شوری (صفر، 5، 10، 15، 20 و 25 دسی‌زیمنس بر متر) طراحی گردید. نتایجنشاندادکهتنش شوریاثرمعنی­داریبرعامل­هایاندازه­گیریشدهدارد و باافزایشسطح شوری،طولساقه،طول ریشه، تعداد بذر ووزنخشک اندام هواییدرگلدانکاهش یافت. مقایسهمیانگین‌ها­ نشاندادکهگونه M.scutellataازنظر تمامیصفاتمورد مطالعهبرترین گونهبود. نتایج پیشنهاد می‌دهد که می‌توان گونه M.scutellata را به‌عنوانیک رقم موفق در اراضی شور برای برنامه‌های اصلاحی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها