بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده

پس از اثبات تاثیر مثبت تابش لیزر بر خصوصیات گیاهی، امروزه این عامل فیزیکی به عنوان یک محرک  غیرزیستی مطلوب، در تحقیقات علمی به طور وسیع استفاده می­شود. در تحقیق حاضر، تاثیر تابش سه نوع لیزر (قرمز، مادون قرمز و Nd:YAG) در دو دوز مختلف تابش (یک بار تابش و دو بار تابش لیزر، هر بار به مدت 180 ثانیه) بر خصوصیات جوانه­­زنی و عملکرد کلزا در غلظت­های مختلف شوری (صفر، 100، 200 و 300 میلی مول نمک NaCl) مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1388 اجرا گردید. آزمون­های جوانه­زنی درصد جوانه­زنی نهایی، متوسط زمان لازم برای جوانه­زنی و متوسط جوانه ­زنی روزانه و اندازه گیری عملکرد نهایی در این آزمایش مورد بررسی قرار گرفتند.. بذور پرتوتابی نشده به عنوان بذور شاهد تعریف شدند. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود تفاوت معنی­دار در جوانه­ زنی بذور و عملکرد گیاه پرتوتابی شده در مقایسه با شاهد بود. در هر دو دور تابش، لیزر Nd:YAG دارای بیشترین درصد جوانه­ زنی نهایی و عملکرد نسبت به لیزر قرمز و مادون قرمز بود و بطور متوسط دو بار تابش دارای بیشترین تاثیر نسبت به یک بار تابش لیزر بود. نتایج این آزمایشات نشان دهنده تاثیر القایی مثبت تابش لیزر برای تحمل گیاه کلزا نسبت به تنش شوری می­باشد.

کلیدواژه‌ها