دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تیر 1401، صفحه 287-564 
بررسی تلقیح ازتوباکتر و قطع آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام کلزا

صفحه 375-392

10.22077/escs.2021.3740.1908

مسعود غلامی؛ سید عطاالله سیادت؛ احمد کوچک زاده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ مسعود رفیعی


بررسی توان پالایش فلز کادمیوم توسط چند گونه گیاهی و بیوچار در شرایط تنش خشکی

صفحه 443-458

10.22077/escs.2020.3783.1913

فاطمه کهنسال واجارگاه؛ فرزاد پاکنژاد؛ محبوبه مظهری؛ علی خان میرزایی؛ داوود حبیبی


مقایسه شاخص‌های انتخاب در هیبریدهای ذرت علوفه‌ای (.Zea mays L) تحت شرایط تنش و بدون تنش شوری

صفحه 471-484

10.22077/escs.2021.2891.1898

حمیدرضا عثمانی رودی؛ براتعلی فاخری؛ محمود سلوکی؛ سعید خاوری خراسانی؛ نفیسه مهدی نژاد