دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، سیاست دسترسی آزاد، پاییز 1399، صفحه 667-1018 
2. اثر تنش خشکی آخر فصل بر برخی خصوصیات زراعی 20 رقم و لاین امیدبخش گندم نان

صفحه 683-699

10.22077/escs.2020.2226.1564

سجاد نصیری خلیل الهی؛ شهریار ساسانی؛ غلامحسین احمدی؛ ماشاءاله دانشور


17. اثر سطوح مختلف آب مصرفی و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های رشدی و عملکرد زعفران

صفحه 903-914

10.22077/escs.2020.1342.1276

مهدی صفری زارچ؛ غلامرضا خواجویی نژاد؛ علی اکبر مقصودی مود؛ قاسم محمدی نژاد


24. کمی سازی اثرات دما بر جوانه زنی و القای کمون ثانویه در ارقام مختلف جو

صفحه 995-1007

10.22077/escs.2020.2218.1561

محسن ملک؛ ساعد حمیدی؛ فرشید قادری فر؛ مرتضی گرزین؛ محمد هادی پهلوانی؛ محسن اسماعیل زاده مقدم