تأثیر سطوح فیلتر کیک بر صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت (S.C.704) تحت رژیم‌های مختلف آبیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار گروه زراعت، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ، ایران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح فیلتر کیک بر صفات مرفولوژیک و عملکرد ذرت تحت سه رژیم مختلف آبیاری، این آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه‌ای واقع در شهرستان حمیدیه در سال 1395 اجراء شد. تیمارهای آزمایش شامل رژیم‌های آبیاری در سه سطح آبیاری (60، 90 و 120 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر کلاس A) به عنوان عامل اصلی و فیلتر کیک نیشکر در چهار سطح (صفر، 25، 50 و 100 تن در هکتار) به عنوان عامل فرعی بود. نتایج نشان داد که اثر تنش خشکی و کود فیلتر کیک نیشکر بر ارتفاع بوته، طول بلال، عملکرد دانه، تعداد دانه در ردیف و وزن هزار دانه ذرت مؤثر بوده و این مؤلفه‌ها‌ را تحت تأثیر قرار دادند. بیشترین (5590 کیلوگرم در هکتار) و کمترین عملکرد دانه (4170 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب به تیمار 60 و 120 میلیمتر تبخیر از تشت تعلق گرفت. برهمکنش تیمار 60 میلیتر تبخیر و فیلتر کیک نیشکر تأثیر معنی‌داری بر ارتفاع بوته و عملکرد دانه داشت. بیشترین عملکرد دانه (6170 کیلوگرم در هکتار) از تیمار 60 میلیمتر تبخیر و 50 تن در هکتار فیلتر کیک نیشکر بدست آمد. از طرفی کاربرد مقادیر زیاد فیلتر کیک (100 تن در هکتار) به دلیل شوری بالا و تجمع نمک در محیط ریشه باعث ایجاد تنش شوری و در نتیجه کاهش عملکرد اقتصادی گردید. بنابراین، در این تحقیق با کاربرد 50 تن در هکتار فیلترکیک نیشکر و تیمار 60 میلیمتر تبخیر از تشت حداکثر مؤلفه‌های تولیدی حاصل شد. که می‌توان بیان نمود تأثیر مثبت فیلتر کیک بیشتر در شرایط بدون تنش می‌باشد و در شرایط اعمال تنش خشکی حتی باعث کاهش عملکرد اقتصادی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Adebayo, M.A., Menkir, A. 2014. Assessment of hybrids of drought tolerant maize (Zea mays L.) inbred lines for grain yield and other traits under stress managed conditions. Nigerian Journal of Genetics. 28, 19-23.
Afarinesh, A., Fathi, Gh. A., Chogan, R., Siadat, S.A.E., Alami Saeid, K., Ashrafizadeh, S.R. 2015. Evaluation of drought stress and soil density on some agronomic characteristics of corn (Zea mays L.). Journal of Plant Production. 38, 13-24. [In Persian with English Summary].
Ahmadpour, A., Farhadi Bansoleh, B., Ghobadi, M. 2017. Study of the effects of low irrigation on growth and quantitative and qualitative characteristics of corn in Kermanshah. Journal of Water and Soil Conservation. 6, 99- 113.
Akbari, Gh.A., Gorkhani, M., Alikhani, H.A.. Dadi, A., Zarei M., 2012. Effect of P and P fertilizers on growth and yield indices of corn under low irrigation conditions in Karaj region Water and Soil Knowledge. 22, 51-67. [In Persian with English Summary].
Almassyan, F., Astaei, A., Nassiri Mahallati, M., 2006. Effect of lean and compost consumption on yield and components of wheat yield. Wild life Magazine. 11, 442-447.
De Souza, T.C., Magalhães, P.C., de Castro, E. M., Duarte, V.P., Lavinsky, A.O. 2016. Corn root morphoanatomy at different development stages and yield under water stress. Pesq agropec bras Brasília. 51, 330-339.
Frutos I., Garate A., Eymar E., 2010. Applicability of spent mushroom compost (SMC) as organic amendment for remediation of polluted soils. Acta Horticulturae. 852, 261-268.
Ghasemi, A., Ghanbari, A., Fakheri, B., Fanayi, H., 2015. The Effect of Different Sources of Fertilizer on the Yield and Yield Components of Maize, Affected by Different Management of Soil. Journal of Agricultural Ecology. 7, 499-512.
Greaves, G.E., Wang, Y.M., 2017. Yield response, water productivity, and seasonal water production functions for maize under deficit irrigation water management in southern Taiwan, Plant Production Science. 20, 353-365.
Jalali, A.H., Bahrani, M.J., Karimian, N.A.S., 2011. Effect of Plant Conservation Management, Composting and Nitrogen Fertilizer on Grain Yield and Yield Components of Double Croce Cultivars. Journal of Agricultural Sciences of Iran. 13, 336- 351. [In Persian with English Summary].
Jazayeri Shooshtari, A., Naderi, A., Alavi Fazel, M., Gohari, M., 2008. Effect of water deficit stress in some growth stages on yield and yield components of hybrid 704 corn in different plant densities. New Agricultural Findings. 3, 13-25.
Jordan, S.N., Mullen, G.J., Courtney, R.G., 2008. Utilization of spent mushroom compost for the revegetation of lead-zinc tailings: Effects on physico-chemical properties of tailings and growth of Lolium perenne. Bioresource Technology. 99, 8125-8129.
Juan, F.L., 1989. Application of Filter Muds to Sugarcan soils. Huastecas Expriment Station, CD. Valles, s.l.p., Mexico.
Karmollachaab, A., Siadat, A., Hamdi, H., Monjezi, H., Kochakzadeh, A., 2017. Effect of filtering surfaces on physiological traits and sweet corn (Zea mays var. Saccharata) yield under drought stress conditions of the end of the season. Agricultural Ecology. 9, 421-432.
Marinari, S., Masciandaro, G., Ceccanti, B., Grego, S., 2000. Influence of organic and mineral fertilizers on soil biological and physical properties. Bioresource Technology. 72, 9-1.
Mentler, A., Partaj, T., Strauss, P., Souman, H., Blum, W.E., 2002. Effect of locally available organic manure on maize yield in guinea. West Africa. Research paper. 17th wess. Thailand 85-91.
Mir, M., 2014. Effect of green manure on soil physical properties, yield and yield components of sesame in Sistan region. MSc thesis, University of Zabol, Zabol, Iran. [In Persian with English Summary].
Mohammadi, Y., Hoshmand, A., Abadous, Gh.R., 2011. Effect of different amounts of water use and planting arrangement on yield of corn from SC-500 in southern Khuzestan. Dissertation for Master Degree in Chamran University. 124p.
Najafi Nejad, H., Javaheri, M.A., Ravari, S., Azad Shahraki, F., 2009. Effect of crop rotation and management of wheat residues on grain yield of single corn 704 corn and some soil characteristics. Journal of Planting and Seed. 3, 27-35. [In Persian with English Summary].
Nour-Mohamadi, A., Siadat, S.A., Kashani, A., 2011. Cereal Growing. Shahid Chamran University of Ahvaz Publication. 446p. [In Persian].
Osborne, S.L., Scheppers, J.S., Francis, D.D., Schlemmer, M.R., 2002. Use of spectral radiance to in-season biomass and grain yield in nitrogen and water-stressed corn. Crop Science. 42, 165-171.
Poshtdar, A., Siedat, S.A., Abdali Mashhadi, A.R., Moosavi, S.A., Hamdi, H., 2012. Comparison between application of PGPR bacteria and chemical fertilizers on quality and total silage yield of maize under different organic seed bed. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 4, 713-717.
Prassad, M., 1974. The effect of Filter press mud on the availability of macro and micro nutrients. Proc. 15th Congress of ISSCT. South Africa: 568-575.
Qasr al-Dashti, AS, Baluchi, H.R., Yadavi, A.R., Mousavi, S.Y., 2012. Effect of urban waste compost and nitrogen on quantitative and qualitative yield of sweet corn fodder. Plant Products (Scientific Journal of Agriculture) 35, 43-54. [In Persian with English Summary].
Rezaali, M.B., Aminpour, F., Javadian, M., 1988. Study of the state of compost in southern agricultural regions. Third National Congress for the Recycling and Use of Renewable Organic Resources in Agriculture. [In Persian].
Samsamypour, M., Afrasiab, P., Amnesty, M.R., Delbari, M., Karandesh, F., 2015. Evaluation of yield and yield components of forage corn in the management of alternating furrow irrigation. Iran Water and Soil Research. 46, 11-18. [In Persian with English Summary].
Sepasi, Sh., Clarestaghi, K., Ebrahimi, H., 2012. Effect of different levels of drought stress and plant density on yield and yield components of sorghum. Ecophysiology of Crop Plants. 6, 279- 288. [In Persian with English Summary].
Siadat, S.A., Karmollachaab, A., Monjezi, H., Fathi, A.A., Hamdi, H., 2015. The effect of filter on morphophysiological traits and yield of sweet corn under drought stress conditions of the end of the season. Journal of Production and Processing of Agricultural and Horticultural Products. 5, 93-103.
Soltanbeigi, A., 2009. Effects of seeds priming with C.C.C. and irrigation cutting in different stages of growth and developments of corn cultivars. M.Sc. Thesis of Agronomy, Islamic Azad University, Khoy Branch. 137p. [In Persian].
Yang, C.M., Fan, M.J., Hsiang, W.M., 1993. Growth and yield responses of maize (Zea mays L.) to water deficit timing and strength. Journal of Agriculture Research of China. 42, 173-186.