دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تیر 1399 
تأثیر سالیسیلیک اسید بر عملکرد و جذب عناصر غذایی گل‌گاوزبان اروپایی (.Borago officinalis L) در شرایط قطع آبیاری

صفحه 519-531

10.22077/escs.2019.2035.1504

حدیث حسنوند؛ سید عطاءاله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ عادل پشتدار


تأثیر تاریخ کاشت و رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد و راندمان مصرف آب در ذرت دانه ای

صفحه 547-557

10.22077/escs.2020.2156.1540

بابک میرشکارنژاد؛ فرزاد پاکنژاد؛ ابراهیم امیری؛ محمدرضا اردکانی؛ محمد نبی ایلکایی