نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان

2 دانشیار، گروه تولید و ژنتیک گیاهی، دانشگاه زنجان

چکیده

تنش خشکی مهمترین تنش بوده و عملکرد گیاهان را کاهش می‌دهد. گلرنگ گیاهی مقاوم به تنش و یکی از مهمترین گیاهان دانه روغنی می‌باشد. به‌منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان طی دو سال زراعی 1389 و1390 به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایش شامل آبیاری مطلوب (0.5- مگاپاسکال) و تنش خشکی (2- مگاپاسکال) و دو رقم گلرنگ (گلدشت و زنده‌رود) بود. اثر تیمار آبیاری، رقم و سال بر قطر طبق، تعداد طبق اصلی و فرعی معنی‌دار نشد. بالاترین وزن هزار دانه (35.5 گرم)، عملکرد دانه (2172.4 کیلوگرم در هکتار)، عملکرد زیستی (9006.1 کیلوگرم در هکتار)، شاخص برداشت (25.6 درصد) و عملکرد روغن (634.6 کیلوگرم در هکتار) در آبیاری مطلوب حاصل شد و در سایر صفات تفاوتی بین آبیاری مطلوب و تنش خشکی مشاهده نگردید. بالاترین تعداد دانه در طبق، عملکرد زیستی، درصد روغن و عملکرد روغن در رقم زنده‌رود بدست آمد و در سایر صفات بین رقم زنده‌رود و گلدشت تفاوتی وجود نداشت. تنش خشکی عملکرد دانه و عملکرد روغن را به ترتیب به میزان 51 و 65 درصد کاهش داد. درصد روغن تحت شرایط مطلوب آبیاری 8 درصد بالاتر از شرایط تنش خشکی بود. عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن رقم گلدشت به ترتیب 7، 8 و 26 درصد بیشتر از رقم زنده‌رود بود. نتایج نشان داد که رقم گلدشت نسبت به رقم زنده‌رود برتری داشته و در شرایط تنش از تحمل بالاتری برخوردار است، بنابراین پیشنهاد می‌شود در شرایط محدودیت آبیاری، کشت این رقم مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

Abolhasani, Kh., Saeidi, G., 2006. Investigation of agronomic traits for safflower genotypes in two moisture regimes in Isfahan. Journal of Agricultural Science and Natural Resources. 13(14), 1-8. [In Persian with English Summary].
Ahmadi, A., Siosemarde, A., Poostini, K., Esmaiil PourJahromi, M., 2010. The rate and duration of grain filling and stem reserve remobilization in wheat cultivars as a response to water deficit. Iranian Journal of Field Crop Science. 40(1), 181-195. [In Persian with English Summary].
Ali, Q., Ashraf, M., 2011. Induction of drought tolerance in maize (Zea mays L.) due to exogenous application of trehalose: growth, photosynthesis, water relations and oxidative defence mechanism. Journal of Agronomy and Crop Science. 197, 258–271. [In Persian with English Summary].
Alizadeh, A., 2015. Irrigation Systems Design. (38 Edition Revised), Imam Reza University Publication. 452p. [In Persian].
Alizadeh, M., Balouchi, H., Movahhedi dehnavi, M., 2015. Effect of zinc sulfate and salicylic acid foliar application on morphological characteristics and yield of safflower under drought stress. Journal of Oil Plants Production, 1(2), 41-52. [In Persian with English Summary].
Amiri, A., Sirousmehr, A., Esmaeilzadeh Bahabadi, S., 2016. Effect of foliar application of salicylic acid and chitosan on yield of Safflower (Carthamus tinctorius L.). Iranian Journal of Plant Researches. 28(4), 712-725. (In Persian with English Summary)
Amoghein, R.S., Tobeh, A., Jamaati-e-Somarin, S., 2012. Effect of plant density on phenology and oil yield of safflower herb under irrigated and rainfed planting systems. Journal of Medicinal Plants Research. 6(12), 2493-2503.
Arslan, B. 2007. The path Analysis of yield and its components in safflower (Carthamus tinctorius). Journal of Biological Science. 7(4), 668-672.
Ashrafi, E., Razmjoo Kh., 2010. Effect of irrigation regimes on oil content and composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars. Journal of the American Oil Chemists' Society. 87(5), 499-506.
Azimzadeh, S.M., 2013. Study on replacement probability of composted organic manure with chemical fertilizer in Safflower (Carthamus tinctorius L.) organic farming. International Journal of Agriculture and Crop Sciences. 19, 1304-1311. [In Persian with English Summary].
Behdani, M.A., Jami Al-Ahmadi, M., 2010. Evaluation of growth and yield of safflower cultivars in different planting dates. Journal of Iranian Field Crop Research. 6(2), 245-254. [In Persian with English Summary].
Bortolheiro, F.P., Silva, M.A., 2017. Physiological response and productivity of safflower lines under water deficit and rehydration. Anais da Academia Brasileira de Ciências. 89(4), 3051-3066.
Burhan, A., 2007. The path analysis of yield and its components in safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Biological Sciences. 7, 668-672.
Daryanto, S., Wang, L., Jacinthe, P.A., 2016. Global synthesis of drought effects on maize and wheat production. Public Library of Science (PLOS).11(5): p.e0156362.
Dawood, M., Mervat, G., Sadak, Sh., 2014. Physiological role of glycine betaine in alleviating the deleterious effects of drought stress on canola plants (Brassica napus L.). Middle East Journal of Agriculture Research. 3(3), 638-644.
Esendel, E., Stanbulluoglo, A.I., Arslan, B., Pasa, C., 2008. Effect of water stress in growth components of winter safflower (Carthamus tinctorius L.). In: Knights S.E., Potter, T.D., (ed.), Proceedings of the 7th International Safflower Conference. Wagga, Australia. November 3-6. pp. 211-217.
Fathian, Sh., 2007. Physiological limitations to safflower photosynthesis under two different moisture regimes. MSc dissertation. Department of Agronomy and Plant Breeding, Isfahan University of Technology. Isfahan, Iran [In Persian].
Ferasat, M., Sajedi, NA., Mirzakhani, M., 2012. Effects of drought stress on yield and yield components in safflower genotypes (Carthamus tinctorius). Iranian Journal of Field Crop Research. 10(2), 346-353. [In Persian with English Summary].
Gosal, S.S., Wani, S.H., Kang, M.S., 2010. Biotechnology and Crop Improvement. Journal of Crop Improvement. 24, 19-54.
Kafi, M., Khan, M.A., 2008. Relative salt tolerance of south Khorasan millets. Desert. 14, 63-71. [In Persian with English Summary].
Karam, F., Lahoud, R., Masaad, R., Kabalan, R., Breidi, J., Chalita, C., Rouphael, Y., 2007. Evapotranspiration, seed yield and water use efficiency of drip irrigated sunflower under full and deficit irrigation conditions. Agricaltural Water management. 90, 213-22.
Lotfi, P., Mohammadi-Nejad, Gh., Golkar, P., 2012. Evaluation of drought tolerance in different genotypes of the Safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Agronomy sciences, 5(7), 1-14. [In Persian with English Summary].
Maleki Nejad, R., Majidi, M.M., 2015. Evaluation of Iranian and Foreign Safflower Germplasms under Normal and Drought Stress Conditions. Journal of Crop Breeding. 7(15), 1-13. [In Persian with English Summary].
Mohammadi, M., Sharifi, P., Karimizadeh, R., Shefazadeh, M.K., 2012. Sequential path analysis for determination of relationships between yield and oil content and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.). International Journal of Agriculture: Research and Review. 2(4), 410-415. [In Persian with English Summary].
Mousavifar, B.E., Behdani, M.A., Jami Al-Ahmadi, M., 2009. Response of spring safflower cultivars to different irrigation intervals in Birjand condition. Proceedings of Regional Congress on Water Crisis and Drought. Rasht, Iran, pp. 670-675. [In Persian].
Nabipour, M., Meskarabashee, M., Yousefpour, H. 2007. The effect of water deficit on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.). Pakistan Journal of Biological Sciences. 10(3), 421-426.
Naserirad, H., Soleymanifard, A., Naseri, R., Nasiri, S., 2013. Study of correlation between important agronomic traits and path analysis for grain and oil yield in Safflower. International Journal of Agronomy and Plant Production. 4(4), 670-673. [In Persian with English Summary].
Nasiri, M., Roozbahani, A., Ziaei nasab, M. 2017. Effect of low irrigation and use of phosphate solubilizing bio-fertilizer on yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.). Journal of Plant Ecophysiology, 8(27), 32-43. [In Persian with English Summary].
Oelke, E.A., Oplinger, E.S., Teynor, T.M., 2004. Safflower. University of Minnesota, pp. 97-109.
Omidi, A.H., 2009. Effect of drought stress at different growth stages on seed yield and some agro-physiological traits of three spring safflower cultivars. Seed and Plant Production. 2(25), 15-31. [In Persian with English Summary].
Öztürk, E., Özer, H., Polat, T., 2008. Growth and yield of safflower genotypes grown under irrigated and non-irrigated conditions in a highland environment.Plant, Soil and Environments. 54(10), 453-460.
Pathak, M.R., Teixeira da Silva, J.A., Wani, S.H., 2014. Polyamines in response to abiotic stress tolerance through transgenic approaches. Genetically Modified Crops and Food Security. 5(2), 87-96.
Sadeghi, AR., Pasban, B., Qorbi, S., Mohamadi, H., 2016. Effects of Priming and Drought Stress on the Growth, Yield and Yield Components of Safflower. Journal of Oil Seed Plants. 4(2), 59-74. [In Persian with English Summary].
Salem, N., Msaada, K., Dhifi, W., Sriti, J., Mejri, H., Limam, F., Marzouk, B., 2014. Effect of drought on safflower natural dyes and their biological activities. Experimental and Clinical Sciences International Online Journal for Advances in Science. 13, 1-18.
Shayesteh, S., 2011. Check the nutritional quality of forage straw on water resources in the Sistan region. Master’s thesis, University of Zabol. [In Persian].
Shiresmaeili, Gh., Maghsudi Mood, A.A., Khajueinejad, G.R., Abdoshahi, R., 2018. Yield and oil percentage of safflower cultivars (Carthamus tinctorius L.) in spring and summer planting seasons affected by drought stress. Journal of Crop Ecophysiology. 12(2), 237-252. [In Persian with English Summary].
Soleymani, A., Shahrajabian, M.H., Hosseini Far, S.H., Naranjani, L., 2011. Morphological traits, yield and yield components of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars under drought stress condition in Kerman province. Journal of Food, Agriculture & Environment. 9(3&4), 249-251. [In Persian with English Summary].
Taheri Asbagh, F., Fayaz Moghaddam, A., Hassanzadeh Gorttapeh, A., 2009. Influence of water stress and sowing date on sunflower yield and oil percentage.Research Journal of Biological Sciences. 4(4), 487-489. [In Persian with English Summary].
Tahmasbpour, B., Younessi-Hamzekhanlu, M., Mahdavisafa, D., Sabzi Nojadeh, M., 2017. Grain yield performance of Carthamus tinctorius L. cultivars under water deficient condition. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. 11(6), 235-243. [In Persian with English Summary].
Taleshi, K., Shokohfar, A., Rafiee, M., Noormahamadi, G., Sakinejhad, T., 2012. Safflower yield respond to chemical and biotic fertilizer on water stress condition. World Applied Sciences Journal. 20, 1472-1477.
Tayebi, A., Earahvash, F., Mirshekari, B., Tari-nejad, A., Yarnia, M., 2018. Effect of shoot application of Salicylic acid on some growth parameres and yield of safflower (Carthamus tinctorius L.) under water stress. Journal of Plant Ecophysiology. 10(32), 78-93. [In Persian with English Summary].
Tayebi, A., Afshari, H., Farahvash, F., Masood Sinki J., Nezarat, S., 2012. Effect of drought stress and different planting dates on safflower yield and its components in Tabriz region. Iranian Journal of Plant Physiology. 2(3), 445 - 453. [In Persian with English Summary].
Velasco. L., Perez-Vich, B., Fernandez-Martinez, J.M., 2005. Identification and genetic characterization of a safflower mutant with a modified tocopheral profile. Plant Breeding. 125, 459-463.
Yang, Y., Liu, Q., Han, C., Qiao, Y.Z., Yao, X.Q., Yin, H.J., 2007. Influence of water stress and low irradiance on morphological and physiological characteristics of Picea asperata seedlings. Photosyntetica. 45(4), 613-619.
Yari, P., Keshtkar, A.H., Sepehri, A., 2015. Evaluation of water stress effect on growth and yield of spring safflower. Plant Products Technology. 6(2), 101-117. [In Persian with English Summary].
Zafari, M., Ebadi, A., Jahanbakhsh Godehahriz, S., Sedghi. M., 2017. Evaluating some physiological characteristics of safflower cultivars (Carthamus tinctorius L.) under water deficit stress and brassionosteroide application. Journal of Crop Ecophysiology. 11(4), 743-758. [In Persian with English Summary].
Zlatev, Z., Lidon, F.C., 2012. An overview on drought induced changes in plant growth, water relations and photosynthesis. Emirates Journal of Food and Agriculture. 24, 57-72.