اسامی داوران دوره 13 شماره 2

داوران


دکتر الیاس آرزمجو، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی

دکتر گودرز احمدوند، دانشگاه بوعلی سینا

دکتر عیسی ارجی، مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه

دکتر حمداله اسکندری، دانشگاه پیام نور

دکتر محمدرضا اصغری پور، دانشگاه زابل

دکتر رسول اصغری زکریا، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر یحیی امام، دانشگاه شیراز

دکتر فاطمه امینی، دانشگاه تهران

دکتر امین آناقلی، مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر سید بهرام اندرزیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

دکتر مهدی            بابائیان، مجتمع آموزش عالی شیروان

دکتر جواد باغانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

دکتر حسین بشارتی، موسسه تحقیقات خاک و آب

دکتر فاطمه بناکاشانی، دانشگاه تهران

دکتر بهاره پارسا مطلق، دانشگاه جیرفت

دکتر خسرو پرویزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

دکتر علیرضا تاری­نژاد، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر حمید جباری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر محمد جلینی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر سعیدرضا حسین­زاده، دانشگاه لرستان

دکتر آیدین حمیدی، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر پرویز حیدری، دانشگاه صنعتی شاهرود

دکتر غلامرضا حیدری، دانشگاه کردستان

دکتر سرور خرم­دل، دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمد خرمیان، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی صفی آباد

دکتر نیراعظم خوش­خلق سیما، پژوهشکده بیوتکنولوژی

دکتر عزیزاله­خیری، دانشگاه زنجان

دکتر احمدرضا دادرس، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

دکتر رضادرویش­زاده، دانشگاه ارومیه

دکتر احمدرضا دهقانی تفتی، دانش­آموخته دکتری، دانشگاه بیرجند

دکتر فاطمه رحمانی، دانشگاه ارومیه

دکتر جمشید رزمجو، دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر ورهرام رشیدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر محمدجواد روستا، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

دکتر حسن زالی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس

دکتر حسین زاهدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

دکتر نورعلی ساجدی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دکتر مجید ستاری، موسسه تحقیقات برنج

دکتر راضیه سرآبادانی تفرش، دانشگاه پیام ­نور

دکتر امید سفالیان، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر الیاس سلطانی، دانشگاه تهران

دکتر محمدحسن سیاری­زهان، دانشگاه بیرجند

دکتر پیمان            شریفی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر احسان شهبازی، دانشگاه شهرکرد

دکتر علی شهیدی، دانشگاه بیرجند

دکتر لیا شوشتری، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

دکتر فرهاد صادقی، موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

دکتر ناصر صباغ­نیا، دانشگاه مراغه

دکتر عاطفه صبوری،  دانشگاه گیلان

دکتر حسین صبوری، دانشگاه گنبدکاووس

دکتر محمد ضابط، دانشگاه بیرجند

دکتر علیرضا طالعی، دانشگاه تهران

دکتر سیدعلی طباطبایی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد.

دکتر جواد ظهیری، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر خلیل عالمی­سعید، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر نصرت­اله عباسی، دانشگاه ایلام

دکتر بابک عبدالهی، دانشگاه ارومیه

دکتر رضا عزیزی نژاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر حسینعلی علیخانی، دانشگاه تهران

دکتر جاوید عمارت­پرداز، دانشگاه تبریز

دکتر مهدی غفاری، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر مجید غلامحسینی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه‌ نهال و بذر

دکتر سید فاضل فاضلی کاخکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

دکتر سلیم فرزانه، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر فرزاد فنودی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دکتر لیلا فهمیده، دانشگاه زابل

دکتر کامیار کاظمی، دانشگاه پیام نور

دکتر حسین کمائی، دانشگاه لرستان

دکتر مریم گودرزیان قهفرخی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر علی ماهرخ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

دکتر هدا محمدی، دانش آموخته دکترای اکولوژی گیاهان زراعی، دانشگاه فردوسی

دکتر سلیمان محمدی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌غربی

دکتر علی مشتطی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

دکتر افشین مظفری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دکتر محسن موحدی دهنوی، دانشگاه یاسوج

دکتر علی مؤمن پور، مرکز ملی تحقیقات شوری

دکتر علی مؤمنی،   موسسه تحقیقات برنج کشور

دکتر محمد میرزاخانی، دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

دکتر رضاقلی میرفخرایی، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حسنعلی نقدی­بادی، پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی

دکتر علیرضا نورآبادی، دانش­آموخته دانشگاه ارومیه

دکتر حسن نوریانی، دانشگاه پیام نور

دکتر سیدمهدی هاشمی شاهدانی، دانشگاه تهران

دکتر آمنه سادات هاشمی، دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران

دکتر سعداله هوشمند کوچی، دانشگاه شهرکرد

دکتر علیرضا یاوری، دانشگاه هرمزگان

 

از زحمات تمامی این عزیزان قدردانی می­شود