دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، سیاست دسترسی آزاد، بهار 1399، صفحه 1-318 
11. افزایش عملکرد گل مغربی (.Oenothera biennis L) تحت تنش خشکی با کاربرد کودهای شیمیائی و بیولوژیکی

صفحه 131-143

10.22077/escs.2019.1708.1386

محمود محمدی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ همت اله پیردشتی؛ بهنام زند؛ زین العابدین طهماسبی سروستانی


25. بررسی پاسخ گندم به سطوح مختلف کود فسفر و شوری در شرایط مزرعه‌ای

صفحه 313-318

10.22077/escs.2019.1799.1413

مهدی کریمی؛ بابک خیام باشی؛ سیدعلی محمد چراغی؛ مجید نیکخواه؛ محمد حسن رحیمیان؛ هادی پیراسته انوشه؛ مهدی شیران تفتی؛ ولی سلطانی گردفرامرزی