کلیدواژه‌ها = عملکرد دانه
تعداد مقالات: 67
1. اثرکاربرد سوپرجاذب و محلول‌پاشی آهن و روی بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان و عملکرد ذرت دانه ای (S.C.704) (.Zea mays L)تحت رژیم های آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2589.1736

نوشین داریوش کریمی؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ خوشناز پاینده؛ علیرضا شکوه فر


2. بررسی اثر محلول‌پاشی جاسمونیک اسید و تنش خشکی بر عملکرد و برخی ویژگی‌های زراعی و فیزیولوژیک ارقام کینوا (Chenopodium quinoa Willd)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2402.1711

آزاده کشتکار؛ احمد آیین؛ هرمزد نقوی؛ حمید نجفی نژاد


3. بررسی اثر عناصر روی و آهن به فرم نانو بر رشد و عملکرد ارقام لوبیا تحت تنش کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.22077/escs.2020.2392.1621

مریم فتح اله پور گرنگاه؛ ورهرام رشیدی؛ بهرام میرشکاری؛ ابراهیم خلیلوند بهروزیار؛ فرهاد فرح وش


6. تجزیه ژنتیکی صفات فیزیولوژیک گندم نان تحت شرایط نرمال و تنش کمبود آب آخر فصل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1031-1044

10.22077/escs.2020.2372.1614

لیلا اکبری؛ صحبت بهرامی نژاد؛ کیانوش چقامیرزا


7. ارزیابی اثر اسموپرایمینگ بذر و سطوح آبیاری بر رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (.Triticum aestivum L)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1219-1229

10.22077/escs.2020.2436.1638

حسین حمامی؛ فرهاد آذرمی آتاجان؛ مصطفی یعقوب زاده


8. مطالعه کاربرد اسید سالیسیلیک بر پاسخ‌های فیزیولوژیکی گیاه دارویی سیاهدانه (.Nigella sativa L) تحت شرایط آبیاری مختلف

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1904-1626

10.22077/escs.2020.2398.1626

حسین آزادواری؛ معصومه نعیمی؛ عبدالطیف قلیزاده؛ علی نخ زری مقدم


9. بررسی اثر تراکم و محلول‌پاشی اسیدهیومیک بر عملکرد کمی و جذب عناصر ذرت دانه‌ای (.Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1135-1148

10.22077/escs.2020.2228.1565

صفورا کیانی؛ مانی مجدم؛ شهرام لک؛ مجتبی علوی فاضل؛ علیرضا شکوه فر


12. بررسی تأثیر دور آبیاری و کود نیتروژنه بر عملکرد کلزا (.Brassica napus L) (رقم پائیزه)

دوره 13، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 793-803

10.22077/escs.2020.2203.1551

مختار داشادی؛ شهرام گودرزی؛ عبدالوهاب عبدالهی


13. ارزیابی صفات بیوشیمیایی و زراعی ارقام کنجد تحت اثر کاربرد نانو کود فسفر و کیتوزان در شرایط قطع آبیاری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 471-489

10.22077/escs.2019.2036.1503

علی زارعی؛ جعفر مسعود سینکی؛ مجید امینی دهقی؛ علی دماوندی


17. اثر تنش خشکی روی فعالیت آنزیمی آنتی‌اکسیدان و محتوای کلروفیل در ژنوتیپ‌های پیشرفته عدس (Lens culinaris Medik)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1105-1116

10.22077/escs.2019.1712.1390

عظیم احمدی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدحسین فتوکیان؛ محمد صدقی؛ سیروس منصوری فر


18. بررسی تحمل و مقاومت به تنش غرقابی در ژنوتیپ های مختلف سویا

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1323-1313

10.22077/escs.2019.1651.1369

سمیه حسنی؛ سراله گالشی؛ ابراهیم زینلی؛ بنیامین ترابی؛ محمد خادم پیر


19. ارزیابی ژنوتیپ‌های گندم دوروم (.Triticum durum L) برای تحمل به تنش کم‌آبی انتهایی در شمال خوزستان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1063-1074

10.22077/escs.2019.1725.1392

حسین فرزادی؛ ناصر ظریفی نیا؛ علی عصاره؛ احمدعلی شوشی دزفولی


22. اثر کودهای زیستی و شیمیایی ‌بر عملکرد و کیفیت دانه ذرت در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 781-791

10.22077/escs.2018.542.1332

علی شیرخانی؛ صفر نصراله زاده؛ سعید زهتاب سلماسی


23. شناسایی ژنوتیپ‌های متحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های گندم نان (.Triticum aestivum L)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 663-672

10.22077/escs.2019.1508.1337

بهنام طهماسب پور؛ سدابه جهانبخش؛ علیرضا تاری نژاد؛ حمید محمدی


24. ارزیابی ژنوتیپ‌های گلرنگ بهاره با استفاده از شاخص‌های تحمل و حساسیت به تنش گرمای آخر فصل

دوره 12، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 607-616

10.22077/escs.2018.1358.1297

هنا عبوده؛ محمد رضا مرادی تلاوت؛ علی مشتطی؛ سیدهاشم موسوی