دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 131-348 
تأثیر رقابت خلّر (Lathyrus sativus L.) و تاج‌خروس وحشی (Amaranthus retroflexus L.) تحت شرایط تنش کم آبی

صفحه 179-189

10.22077/escs.2016.214

محمدجواد بابائی زارچ؛ مجید جامی الاحمدی؛ غلامرضا زمانی؛ فرزانه گلستانی فر


مطالعه روابط بین صفات زراعی برنج در شرایط غرقاب و تنش خشکی

صفحه 191-204

10.22077/escs.2016.215

مسعود گلسرخی؛ عباس بیابانی؛ حسین صبوری؛ مجید محمد اسمعیلی


ارزیابی تحمل به خشکی ژنوتیپ‌های برنج در مرحله گیاهچه‌ای

صفحه 205-216

10.22077/escs.2016.216

پرهام نیک‌سیر؛ سعید نواب‌پور؛ حسین صبوری؛ حسن سلطانلو


تأثیر تنش شوری بر عملکرد کیفی و کمی لاین‌های امیدبخش جو

صفحه 285-295

10.22077/escs.2016.239

معصومه حسینی ابراهیمی؛ آرمان آذری؛ سید علی طباطبایی؛ شهاب مداح حسینی