دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 1-130 
1. بررسی رابطه صفات ریشه با عملکرد دانه گندم در شرایط بدون تنش و تنش خشکی آخر فصل

صفحه 1-11

10.22077/escs.2015.189

الهام کلاهیان همدانی زاد؛ حسینعلی رامشینی؛ محمد قادر قادری؛ مهدی فاضل نجف آبادی


4. بررسی ویژگی های زراعی، فیزیولوژیک و کیفی کلزا تحت تنش آبی

صفحه 35-49

10.22077/escs.2015.196

حمید جبّاری؛ غلامعباس اکبری؛ نیر اعظم خوش خلق سیما؛ امیرحسین شیرانی راد؛ ایرج اله دادی؛ فائزه تاجدینی