گزارش علمی کوتاه: تأثیر تنش های شوری و خشکی بر قابلیت جوانه زنی ریزوم های علف هرز سمج حلفه ((Imperata cylindrica (L.) Beauv

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

چکیده

حلفه یکی از خطرناک­ترین علف‌های هرز در نخلستان­ها و صنعت نیشکر خوزستان است. شناخت هر چه بهتر تأثیر تنش­های محیطی بر قابلیت تکثیر رویشی و جوانه­زنی ریزوم­های این علف­هرز می­تواند به کنترل آن کمک نماید. به همین جهت دو آزمایش جداگانه بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار و 6 سطح مختلف خشکی (صفر، 0/3-، 0/6-، 0/9-، 1/2- و 1/5- مگاپاسکال) با استفاده از پلی­اتیلن گلیکول 6000، و 6 سطح شوری (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 دسی­زیمنس بر متر) با استفاده از کلرید سدیم، در آزمایشگاه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان انجام شدند. در این آزمایش ریزوم­های 5 سانتی­متری این گیاه با قطر 3-2 میلی­متر در ژرمیناتوری با شرایط دمایی 22/30 درجه سانتی­گراد و شرایط نوری 16/8 ساعت (شب/ روز) تحت تاثیر تیمارهای فوق قرار داده شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش­ های خشکی و شوری درصد و سرعت جوانه­زنی ریزوم­ها به‌طور معنی­داری نسبت به شاهد کاهش یافتند (0/01> P). طبق برآورد مدل لجستیک سه پارامتریمیزان شوری و خشکی لازم برای کاهش 50 درصدی حداکثر میزان جوانه­ زنی ریزوم­ های حلفه به ترتیب 6/42 دسی­ زیمنس بر متر و 0/96- مگاپاسکال بود. طبق یافته ­های این تحقیق، ریزوم ­های حلفه در شرایط تنش شوری و خشکی قادر به جوانه­ زنی بودند که حاکی از دردسرساز بودن این علف‌هرز در شرایط تنش­های مذکور است.

کلیدواژه‌ها


Baskin, C.C., Baskin, J.M., 1998. Seeds: Ecology, Biogeography and Evaluation of Dormancy and Germination. San Diego, California, USA. Academic Press. 666p.
Chauhan, B.S., Gill, G., Preston, C., 2006. Factors affecting seed germination of annual sowthistle (Sonchus oleraceus) in southern Australia. Weed Science. 54, 658–668.
Hosseini, H., Rezvani Moghadam, P., 2007. Effect of water and salinity stress in seed germination on Isabgol (Plantago ovata). Journal of Iranian Field Crop Research. 4(15), 1-22. [In Persian with English Summary].
Juneau, K.J., Tarasoff, C.S., 2013. The seasonality of survival and subsequent growth of common reed (Phragmites australis) rhizome fragments. Invasive Plant Science and Management. 6, 79- 86
Lynch, J., Lauchli, A., 1988. Salinity affects intracellular calcium in corn root protoplasts. Plant Physiology. 87, 351-356.
MacDonald, G.E., 2004. Cogongrass (Imperata cylindrica): biology, ecology, and management. Plant Science. 23(5), 367-380.
Maguire, J.D., 1962. Speed of germination. Aid in selection and evaluation for seedling emergence and vigor. Journal of Crops Science. 2, 176-17
Michel, B.E., 1983. Evaluation of the water potentials of polyethylene glycol 8000 both in the absence and presence of other solutes. Plant Physiology. 72, 66-70.
Rahman, H.O., 2006. Examining the biology, ecology and weed management licorice. Project Report. Scientific Research Council 124p. [In Persian].
Raleigh, S.M., Flanagan, T.R., Veatch, C., 1962. Lief history studies as related to weed control in the Northeast. 4: Quackgrass. Kingston, R.I.: Agricultural Experiment Station, University of Rhode Island. 365p.
Rashed-mohassel, M.H., Najafi, H., Dokhteat- Akbarzadeh, M., 2002. Weeds Biology and Control. University of Mashhad Publication. 161p. [In Persian].
Sarmadnia, G.h., Azizi, M., 1996. Effect of storage time on the quality of soybean seeds. Journal of Agriculture and Industries. 91, 79-9. [In Persian with English Summary].
Soerjani, M., Soemarwoto, O., 1969. Some factors affecting the germination of alang-alang (Imperata cylindrica) rhizome buds. Pacific Science Association. (15)3, 376-380.