دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، تابستان 1396، صفحه 183-349 
4. بررسی کاربرد سطوح مختلف سولفات پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد جو بدون پوشینه (Hordeum vulgare L.) تحت تأثیر دورهای مختلف آبیاری

صفحه 213-223

10.22077/escs.2017.578

احمد رضا دهقانی تفتی؛ حسین شمسی؛ ابوالفضل مروتی؛ محمد جواد بابائی زارچ؛ محمدحسن دهقانی تفتی