اسامی داوران جلد 10، شماره 2، تابستان 1396

داوران

چکیده

دکتر سید محمدرضا احتشامی


دانشگاه گیلان
دکتر سیدوحید اسلامی


دانشگاه بیرجند
دکتر  محمد نبی ایلکایی


دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
دکتر  حسین  بشارتی


موسسه تحقیقات خاک و آب
دکتر سید علیرضا بهشتی


مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر عباس بیابانی


دانشگاه گنبد کاووس
دکتر  محمودرضا تدین           


دانشگاه شهرکرد
دکتر  محمدجواد ثقه­الاسلامی


دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
دکتر کمال حاج محمدنیا قالی باف


دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر یعقوب حسینی


مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان
دکتر حسین حمامی


دانشگاه بیرجند
دکتر حسن حمیدی 


مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر  سرور خرم دل


دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر   اشکبوس دهداری


دانشگاه یاسوج
دکتر عباس رضایی­زاد


مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
دکتر سید حمیدرضا رمضانی


دانشگاه بیرجند
دکتر فرهاد فرح­وش


دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دکتر مسعود  قدسی


مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
دکتر اسماعیل قلی­نژاد


دانشگاه پیام نور، مرکز ارومیه
دکتر همایون کانونی


مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کردستان
دکتر دانیال کهریزی


دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر خداداد مصطفوی           


دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
دکتر  حسن  مکاریان


دانشگاه صنعتی شاهرود
دکتر رضا منعم


دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
دکتر  جعفر نباتی


دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر  ایرج  نصرتی


دانشگاه رازی کرمانشاه
دکتر  محمدزمان نوری


موسسه تحقیقات برنج کشور