دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 1-122 
گزارش علمی کوتاه: اثر تنش های خشکی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی نیل (Indigofera tinctoria)

صفحه 119-122

10.22077/escs.2014.160

فاطمه طاعتی؛ هاجر طالبی؛ محمّدتقی عبادی؛ اصغر خوشنود یزدی؛ علیرضا دادخواه