دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 123-279 
ارزیابی ویژگی های زراعی و برخی صفات فیزیولوژیک ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی

صفحه 155-171

10.22077/escs.2015.171

علی حامد؛ غلامعباس اکبری؛ نیراعظم خوش خلق سیما؛ امیرحسین شیرانی راد؛ حمید جبّاری؛ سید علی طباطبایی


بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی ارقام کلزا تحت تأثیر تنش خشکی

صفحه 173-185

10.22077/escs.2015.174

معصومه حاتم ‏وند؛ طاهره حسنلو؛ فاطمه دهقان نیری؛ امیرحسین شیرانی‎راد؛ سید علی طباطبایی؛ سید محمد حسینی


بررسی تاثیر مقادیرمختلف تابش لیزر در شرایط تنش شوری بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد کلزا (Brassica napus L.)

صفحه 245-255

10.22077/escs.2015.182

سید احمد سادات نوری؛ سیدمحمدمهدی مرتضویان؛ محسن ابراهیمی؛ مریم اشرفی جو؛ الناز حسین زاده