کلیدواژه‌ها = تنش رطوبتی
تعداد مقالات: 9
1. بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای آفتابگردان (.Helianthus annuus L) به تنش رطوبتی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1063-1076

10.22077/escs.2020.2275.1583

سید پوریا دربانی؛ علی اشرف مهرابی؛ سید سعید پورداد؛ عباس ملکی؛ محسن فرشادفر


2. بررسی عملکرد دانه و اجزا عملکرد لاین‌های مختلف دابل هاپلوئید کلزا تحت شرایط تنش خشکی

دوره 13، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1077-1092

10.22077/escs.2020.2301.1592

محمدرضا رییسی للری؛ احسان شهبازی؛ علیرضا شافعی نیا


3. تجزیه عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان و ارتباط آن ها با طول کلئوپتیل تحت شرایط کم‌آبی

دوره 13، شماره 1، بهار 1399، صفحه 41-56

10.22077/escs.2019.1893.1457

فاطمه درویش نیا؛ محمد هادی پهلوانی؛ خلیل زینلی نژاد؛ خسرو عزیزی


6. واکنش گندم به شرایط قطع آبیاری در مراحل مختلف رشد و سطوح نیتروژن در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 11، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 533-545

10.22077/escs.2018.883.1173

زینب عنافجه؛ محمد بنایان اول؛ پرویز رضوانی مقدم؛ سید بهرام اندرزیان


7. برآورد هتروزیس و قابلیت توارث پذیری تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های تست کراس‌ چغندرقند

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 275-288

10.22077/escs.2017.617.1122

حسن حمیدی؛ مسعود احمدی؛ سیده ساناز رمضانپور؛ علی معصومی؛ سارا خرمیان


8. ارزیابی تحمل به تنش خشکی لاین‌های امید بخش نخود (Cicer arietinum L.) با استفاده از شاخص‌های مقاومت به خشکی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 289-299

10.22077/escs.2018.420.1079

اکبر شعبانی؛ علیرضا زبرجدی؛ علی مصطفایی؛ محسن سعیدی؛ سید سعید پورداد


9. تغییرات شاخص های فیزیولوژیکی برگ پرچم گندم نان در واکنش به تنش خشکی

دوره 7، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-11

10.22077/escs.2014.151

مریم گل آبادی؛ زهرا عباسی؛ احمدرضا گل پرور