نویسنده = محمد کافی
تعداد مقالات: 17
1. بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L)

دوره 12، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1313-1322

10.22077/escs.2019.1248.1254

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی؛ مهدی راستگو؛ محمد کافی


2. اثر مدت و سطح تنش غرقاب و کود نیتروژن بر صفات رویشی گیاه استویا (.Stevia rebaudiana B) در اقلیم رشت

دوره 12، شماره 1، بهار 1398، صفحه 281-289

10.22077/escs.2018.1243.1252

ریحانه پردل؛ محمد کافی؛ مسعود اصفهانی؛ احمد نظامی


3. بررسی اثر تنش یخ‌زدگی در گیاه باقلا (.Vicia faba L) تحت شرایط کنترل‌شده

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1023-1034

10.22077/escs.2018.1052.1212

علیرضا حسن فرد؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


4. تاثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و اجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه‌ای (Zea mays L.)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 835-846

10.22077/escs.2018.647.1136

امیرمحمد حسین نیا؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ سعید خاوری خراسانی؛ جواد رضایی


5. اثر تنش یخ زدگی بر نشت الکترولیت‌ها در اکوتیپ‌های شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.)

دوره 11، شماره 1، بهار 1397، صفحه 185-198

10.22077/escs.2017.76.1019

سیده محبوبه میرمیران؛ احمد نظامی؛ محمد کافی


7. تأثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) و خردل‏ هندی(B.juncea L.)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 445-457

10.22077/escs.2017.302.1062

سمیرا مروجی؛ غلامرضا زمانی؛ محمد کافی؛ زهره علیزاده


8. تأثیر غلظت‌های مختلف پاکلوبوترازول بر کاهش اثرات تنش یخ‌زدگی در دو توده کوشیا (Kochia scoparia)

دوره 8، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 319-334

10.22077/escs.2016.243

علی کمندی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی


9. ارزیابی مولفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه اکوتیپ های کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط تنش شوری

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 217-232

10.22077/escs.2015.180

سید فاضل فاضلی کاخکی؛ احمد نظامی؛ مهدی پارسا؛ محمد کافی


10. ارزیابی خصوصیات کیفی علوفه‌ پنج توده کوشیا (Kochia scoparia) به منظور استفاده در کشاورزی شور زیست در ایران

دوره 7، شماره 2، زمستان 1393، صفحه 195-206

10.22077/escs.2015.176

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ سعید خانی‌نژاد؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


12. مطالعه ارزش غذایی علوفه گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia) در شرایط تنش شوری

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 123-136

10.22077/escs.2014.144

جعفر نباتی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علی معصومی؛ محمد زارع مهرجردی


13. بررسی اثرات بهبود دهندگی کلسیم و پتاسیم بر خصوصیات فیزیولوژیک کوشیا (Kochia scoparia) تحت تنش شوری

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 181-192

10.22077/escs.2013.124

محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ محمد زارع مهرجردی؛ مرتضی گلدانی؛ سعید خانی نژاد؛ احسان کشمیری؛ علی نوروزیان


14. اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یون ها در گیاه کوشیا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 65-75

10.22077/escs.2011.99

معصومه صالحی؛ محمد کافی؛ حمید رضا صادقی پور


15. ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره‌گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو

دوره 4، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 47-63

10.22077/escs.2011.98

فرزاد حسین پناهی؛ محمد کافی؛ مهدی پارسا؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمد بنایان