اثر استفاده از آب آبیاری شور بر تولید زیست توده و میزان تجمع یون ها در گیاه کوشیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق مرکز ملی تحقیقات شوری

2 استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده علوم، دانشگاه گلستان

چکیده

یکی از راهکارهای افزایش تولید با منابع موجود استفاده از کشاورزی شورزیست می­باشد. در بین شورزیست‌ها، کوشیا مورد توجه محققان قرار گرفته است. کوشیا گیاهی چهار کربنه، نیمه شورزیست است که سازگاری خوبی به انواع خاک­ها دارد. به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر میزان تجمع یون­ها و عکس العمل کوشیا برای تحمل شوری، آزمایشی در هفت سطح شوری(1/5، 7، 14، 21، 28، 35 و 42 دسی­زیمنس بر متر) با استفاده از آب زهکش با سه تکرار در طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال 1388 در اراضی شمال استان گلستان انجام شد. نتایج نشان داد که شوری موجب کاهش معنی­دار در میزان زیست توده شد و تحمل به تنش شوری در گیاه در مراحل گلدهی (شاخص تحمل 32) و رسیدگی  (شاخص تحمل 34) بیشتر از مرحله رویشی  (شاخص تحمل 24) بود. تاثیر تنش شوری بر تجمع سدیم، پتاسیم و کلر در گیاه معنی­دار بود و بیشترین میزان یون­ها در برگ تجمع یافت. سیستم ریشه­ای این گیاه در جذب و انتقال سدیم به اندام هوایی انتخابی عمل کرد. به­علاوه با افزایش میزان سدیم در محیط توسعه ریشه گیاه، جذب انتخابی برای پتاسیم افزایش یافته و ­توانست نسبت سدیم به پتاسیم را حفظ کند. همچنین کوشیا تحمل بالایی نسبت به تجمع کلر در برگ­ها داشت. نتایج این تحقیق نشان داد که کوشیا در واقع یک گیاه خارج کننده نمک می باشد.

کلیدواژه‌ها