دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، سیاست دسترسی آزاد، آبان 1395، صفحه 205-313 
بررسی شاخص‌های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبی

صفحه 307-313

10.22077/escs.2016.421

مجید رضائی تولائی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ محمدحسین نجفی مود؛ رسول مظلوم شهرکی