دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، سیاست دسترسی آزاد، مرداد 1395، صفحه 99-204 
بررسی تأثیر تنش خشکی بر تجمع اسمولیت ها، رنگ‌دانه‌های فتوسنتزی و رشد چند رقم و لاین ارزن دم روباهی (Setaria italica L.)

صفحه 149-162

10.22077/escs.2016.361

مسعود خزاعی؛ محمد گلوی؛ مهدی دهمرده؛ سید محسن موسوی نیک؛ غلامرضا زمانی؛ نفیسه مهدی نژاد


تأثیر کیتوزان و زئولیت بر رشد و عملکرد کنجد (Sesamum indicum L.) تحت شرایط مختلف آبیاری در یزد

صفحه 163-172

10.22077/escs.2016.362

سید علی علوی اصل؛ سیروس منصوری فر؛ سید علی‌محمد مدرس ثانوی؛ کمال سادات اسیلان؛ سید علی طباطبایی؛ مهرداد مرادی قهدریجان


بررسی تحمل به شوری در مراحل مختلف رشدی در کلزا (Brassica napus) رقم طلایه

صفحه 185-193

10.22077/escs.2016.364

سیدعبدالرضا کاظمینی؛ محمدحسین البرزی حقیقی؛ هادی پیرسته انوشه