دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 19، سیاست دسترسی آزاد، بهمن 1395، صفحه 315-427 
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی گیاه دارویی آویشن قره باغی (Thymus fedtschenko) تحت تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی

صفحه 423-427

10.22077/escs.2017.470

حمید سودائی زاده؛ مریم شمسایی؛ مهدیه تجملیان؛ سید علی‌محمد میرمحمدی میبدی؛ محمدعلی حکیم زاده