دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 93-177 
اثر تنش یخ‌زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده

صفحه 117-125

10.22077/escs.2012.104

ابراهیم ایزدی دربندی؛ مریم یوسف ثانی؛ احمد نظامی؛ محمد جواد موسوی؛ فاطمه کیخا؛ سمیه نظامی