دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 99-197 (انتشار تحت عنوان تنش های محیطی در علوم کشاورزی) 
1. بررسی ژنتیکی مقاومت به خشکی در گندم نان با استفاده از روش‌های‌ گرافیکی GGE bi-plot و مدل AMMI

صفحه 99-108

10.22077/escs.2010.69

خداداد مصطفوی؛ رضا میرزایی؛ محمدرضا بی‌همتا؛ مهدی چنگیزی؛ تقی بابایی


2. تأثیر همزیستی با قارچ مایکوریزا بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک گیاه ریحان تحت شرایط تنش خشکی

صفحه 109-117

10.22077/escs.2010.70

زهرا اصلانی؛ عباس حسنی؛ میرحسن رسولی صدقیانی؛ فاطمه سفیدکن؛ محسن برین؛ سید علی غیبی


7. بررسی و تعیین مقاومت به سرما و یخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان

صفحه 159-169

10.22077/escs.2010.75

محمود شور؛ علی تهرانی فر؛ سید حسین نعمتی؛ یحیی سلاح ورزی؛ علی مختاریان؛ مصطفی رحمتی


8. ارزیابی تنش خشکی و محلول پاشی متانول بر مقدار پروتئین و روغن دانه، سرعت و دوره پر شدن دانه سویا ((L17

صفحه 171-183

10.22077/escs.2010.76

مجتبی میرآخوری؛ فرزاد پاکنژاد؛ محمد رضا اردکانی؛ علیرضا پازکی؛ پریسا ناظری؛ محمد اسماعیل پور جهرمی