بررسی اثرات تنش شوری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک کلزای پاییزه در استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان (شاهرود)

2 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

3 کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان(شاهرود)

چکیده

به منظور بررسی تحمل به شوری ارقام کلزا به تنش شوری و اثرات آن بر برخی ویژگیهای تغذیه ای، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده  در قالب بلوک کامل تصادفی در استان سمنان انجام شد. در این تحقیق7 رقم کلزا در شوری های متفاوت (1/9، 7 و 12  دسی زیمنس بر متر) در 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت، شوری بعنوان فاکتور اصلی و رقم بعنوان فاکنور فرعی انتخاب گردید.  بر اساس اندازه گیری اجزاء عملکرد، عملکرد دانه، مطالعه الگوی جذب عناصر غذایی و توان گزینش انتخابی پتاسیم در برابر سدیم(K/Na) رقم یا ارقام متحمل به شوری پس از تجزیه داده ها معرفی گردید. نتایج تجریه آماری نشان داد تنش شوری بر تمام خصوصیات  اندازه گیری شده اثرات معنی داری را داشته  اما  اثرات  متقابل شوری و رقم تنها بر عملکرد نسبی موثر بود(p<0.01).  افزایش شوری باعث کاهش ماده خشک، عملکرد دانه، ارتفاع بوته، مقدار جذب پتاسیم و نسبت K/Na و افزایش سدیم در گیاه گردید. ارقام بر اساس تحمل آنها به تنش شوری گروه بندی گردیدند. ارقام SLM046 و Modena  متحمل، ارقام Okapi، Reg&Cob  حساس و ارقام Talayeh ، Licord  و Opera در گروه نیمه متحمل قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها