دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، خرداد 1388، صفحه 1-98 (انتشار تحت عنوان تنش های محیطی در علوم کشاورزی)