دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهمن 1387 (مجله تحت عنوان تنش های محیطی در علوم کشاورزی) 
تأثیر تنش رطوبتی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم

صفحه 1-15

10.22077/escs.2009.1

فرزاد پاکنژاد؛ مجید جامی الاحمدی؛ علیرضا پازوکی؛ محمد نصری


مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی

صفحه 17-25

10.22077/escs.2009.3

علی شهیدی؛ غلامرضا زمانی؛ حیدرعلی کشکولی؛ مهدی امیرآبادیزاده


ارزیابی تاثیر تنش شوری بر تجمع املاح و عملکرد کمی و کیفی ارقام بهاره ی کلزا

صفحه 27-37

10.22077/escs.2009.4

محمد عظیمی گندمانی؛ هوشنگ فرجی؛ اشکبوس دهداری؛ محسن موحدی دهنوی؛ مصطفی علی نقی زاده


بررسی گلخانه ای اثر آبشویی کود آلی بر میزان شوری خاک و خصوصیات دانه ی سویا

صفحه 47-56

10.22077/escs.2009.6

محمد رضا محمودآبادی؛ عبدالمجید رونقی؛ نجفعلی کریمیان؛ یحیی امام