بررسی گلخانه ای اثر آبشویی کود آلی بر میزان شوری خاک و خصوصیات دانه ی سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

2 بخش خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

3 بخش زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

مقدار ماده­ی آلی اغلب خاکهای کشاورزی ایران پایین است و کاربرد کود آلی در این خاکها می تواند خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک را بهبود بخشد. یکی از مشکلات استفاده از برخی کودهای دامی و کمپوستها، شوری بالا و اثر نامطلوب آن بر رشد گیاه است. هدف از این مطالعه، ارزیابی گلخانه‌ای تأثیر آبشویی کود آلی بر خصوصیات رقم ویلیامز (Wiliams) دانه سویا (Glycine max L.) است. تیمارها شامل سه نوع کود آلی (کمپوست زباله شهری، کود گاوی و کود گوسفندی) در چهار سطح (0، 1، 2 و 4 درصد وزنی) و دو سطح آبشویی (آبشویی شده و آبشویی نشده) به صورت طرح بلوک کاملاً تصادفی با سه تکرار بود. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربرد کمپوست و کود گاوی باعث افزایش غلظت نیتروژن، فسفر، روی، مس و منگنز اندازه گیری شده در دانه می گردد، ولی کود گوسفندی تنها غلظت نیتروژن و منگنز دانه را به طور معنی داری افزایش می­دهد. آبشویی کمپوست و کود گوسفندی عملکرد دانه را کاهش داد. اثر تیمار آبشویی بر غلظت عناصر غذایی دانه روند خاصی را نشان نداد. با توجه به نتایج به دست آمده به نظر می رسد چنانچه آزمایش با نسبتهای کمتر آبشویی تکرار شود، نتایج بهتری به دست خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها