اثر تنشهای اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی، گرایش تولید و فیزیولوژی گیاهان دارویی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه زراعت، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور مطالعه ی اثر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 و همچنین شوری ناشی از کلرید سدیم، دو آزمایش مستقل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. آزمایش اول شامل اثر سطوح مختلف خشکی (صفر، 2- ، 4- ، 6 -، 8 -، 10- و 12- بار) و آزمایش دوم شامل اثر سطوح مختلف شوری (صفر ، 50، 100، 150، 200، 250، 300 و 350 میلی مولار) بر درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه بود. نتایج نشان دهنده ی اثر معنی دار تیمارهای خشکی و شوری بر مولفه های جوانه زنی بود، به طوری که در هر دو آزمایش بیشترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار شاهد و کمترین درصد جوانه زنی مربوط به تیمار خشکی 12- بار و شوری 350 میلی مولار بود. همچنین با کاهش پتانسیل آب و افزایش میزان شوری، طول گیاهچه و وزن خشک آن کاهش پیدا نمود. به طور کلی نتایج نشان داد که گیاه دارویی مریم گلی کبیر تا حد زیادی در مرحله­ی جوانه زنی نسبت به تنش خشکی و شوری متحمل است.

کلیدواژه‌ها